Rząd rozszerza tarczę antykryzysową.

Sejm przyjął kolejne rozwiązania mające na celu zapobieganie skutkom negatywnego oddziaływania koronawirusa na gospodarkę. Jest to kontynuacja działań rządu w obszarze realizacji tarczy antykryzysowej i poprzez wprowadzenie kolejnych kilkudziesięciu rozwiązań zapewniających przeciwdziałanie negatywnym skutkom społeczno-gospodarczym oraz regulacji wspierających poszczególne grupy społecznie.

Nowe założenia przewidują m.in.:

 • 3-miesięczne wakacje składkowe również dla firm zatrudniających od 10 do 49 pracowników, ulga wyniesie 50 proc. składek – projekt rozszerza krąg przedsiębiorców, którzy będą uprawnieni do skorzystania z 3-miesięcznych “wakacji składkowych”, tj. zwolnienia ze składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, o płatników zgłaszających do ubezpieczenia do 49 osób. Zastrzeżono, że firmy zatrudniające od 10 do 49 osób podlegających ubezpieczeniom społecznym będą zwolnione z opłacania składek w wysokości 50 proc. łącznej kwoty nieopłaconych należności z tytułu składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej złożonej za dany miesiąc.

 • Zwolnienie ze składek dla wszystkich płatników będących spółdzielniami socjalnymi, bez względu na liczbę zatrudnionych Poza tym zaproponowano objęcie zwolnieniem ze składek wszystkich płatników będących spółdzielniami socjalnymi, bez względu na liczbę pracowników. Do liczby osób objętych ubezpieczeniami społecznymi nie będą wliczani pracownicy młodociani zatrudnieni w celu przygotowania zawodowego

 • Środki przeznaczane z tarczy będą zabezpieczone przed egzekucją komorniczą

 • Osoby na umowach cywilnoprawnych będą mogły otrzymać pomoc trwającą 3 miesiące

 • Rolnicy objęci kwarantanną otrzymają zasiłek – 50 proc. minimalnej pensji krajowej

 • Agencja Rozwoju Przemysłu udzieli gwarancji i kredytów przedsiębiorstwom z 15-miesięczną karencją spłaty. ARP zaoferuje przedsiębiorcom różne instrumenty wspierające bieżącą płynność finansową. Kapitał ma być skierowany w pierwszej kolejności tam, gdzie jest jego deficyt, przede wszystkim do sektora transportowego zapewniając utrzymanie finansowania leasingowania floty transportowej. Pomoc ma polegać również na udzielaniu pożyczek płynnościowych umożliwiających wsparcie bieżącego funkcjonowania przedsiębiorcy z 15-miesięczną karencją w spłacie.

 • Przewidziano też ponowną wypłatę świadczenia postojowego. Zamiast jednokrotnego wsparcia dla przedsiębiorców i osób wykonujących umowy cywilnoprawne będzie możliwość ponownego przyznania tego świadczenia, nie więcej niż trzykrotnie. Rząd będzie mógł podjąć decyzję o ewentualnych kolejnych wypłatach w drodze rozporządzenia.
  Świadczenie postojowe skierowane jest do wszystkich prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, zarówno prowadzących ją jednoosobowo i zatrudniających pracowników, jak i osób wykonujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych, jeśli spełniają określone warunki. Ponowne przyznanie świadczenia postojowego będzie mogło nastąpić nie wcześniej niż w miesiącu następującym po miesiącu wypłaty po raz pierwszy tego świadczenia, pod warunkiem wykazania w oświadczeniu, że sytuacja materialna nie uległa poprawie – czytamy w uzasadnieniu.

 • Zmiany w programie pożyczkowym realizowanym przez BGK “Pierwszy biznes – wsparcie w starcie” w tym m.in. wprowadzenie ulg w spłacie zaciągniętych pożyczek z programu.

 • Wprowadzenie możliwości renegocjacji warunków kredytu bankowego przez wszystkich przedsiębiorców, niezależnie od ich wielkości – z zastrzeżeniem, że ostateczne rozwiązania będą wynikiem negocjacji stron umowy kredytu.

 • Przedłużenie terminów sporządzenia lokalnej i grupowej dokumentacji cen transferowych, odpowiednio do 30 września i 31 grudnia 2020 r. Ponadto grupy kapitałowe, które poniosą w 2020 r. negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 i nie spełnią z tego powodu warunku rentowności oraz braku zaległości podatkowych, zachowają status podatkowej grupy kapitałowej.

 • Wprowadzenie w usługach komórkowych nielimitowanego dostępu do „publicznych” stron internetowych – m.in. strony w domenie gov.pl, usług umożliwiających zdalną diagnostykę medyczną, usług e-learningu umożliwiających zdalną pracę nauczycieli i uczniów

 • Zwiększenie dostępności pożyczek dla mikroprzedsiębiorców. Będą mogły je dostać podmioty, które nie zatrudniają pracowników. Aby skorzystać z umorzenia pożyczki, mikrofirma będzie musiała prowadzić działalność przez 3 miesiące od dnia udzielenia pożyczki.