Łomżyński Pakiet Antykryzysowy przyjęty przez Radę Miejską

Prezydent Łomży wprowadza pakiet pomocowy dla przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 rok – Prawo przedsiębiorców, prowadzących działalność gospodarczą w Łomży, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

W ramach pakietu przyjęte zostały następujące rozwiązania:

1. Obniżenie stawek najmu lokali miejskich:

Obniżenie wysokości stawek czynszu najmu lokali użytkowych stanowiących własność Miasta Łomża.

Na mocy Zarządzenia Prezydenta Miasta Łomża nr 106/20 z dnia 22 kwietnia 2020 w okresie 1 maj 2020 r. – 31 lipca 2020 r. obowiązuje obniżenie o 99% stawki czynszu ustalonej w umowie najmu lokalu, w którym najemcy zaprzestali prowadzenia działalności gospodarczej w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego.

2. Obniżenie wysokości stawek czynszu najmu lokali biurowych w Parku Przemysłowym Łomża.

Do skorzystania z pomocy uprawnione są podmioty inkubowane tzn. nowo powstałe mikroprzedsiębiorstwa, małe przedsiębiorstwa oraz podmioty prowadzące działalność gospodarczą nie dłużej niż 2 lata przed dniem zgłoszenia do Inkubatora których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, a sprzedaż towarów lub usług, w ujęciu ilościowym lub wartościowym spadła w okresie marzec – czerwiec 2020

 • o 50% za dany miesiąc jeżeli sprzedaż towarów lub usług, w ujęciu ilościowym lub wartościowym obliczona jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego w okresie marzec-czerwiec 2020 w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego spadła o min. 70%
 • o 30% za dany miesiąc jeżeli sprzedaż towarów lub usług, w ujęciu ilościowym lub wartościowym obliczona jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego w okresie marzec-czerwiec 2020 w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego spadła o min. 50%
 • odroczenie lub rozłożenie na raty do 30 września 2020 czynszu najmu lokalu za dany miesiąc jeżeli sprzedaż towarów lub usług, w ujęciu ilościowym lub wartościowym obliczona jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego w okresie marzec-czerwiec 2020w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego spadła o min. 30%

Wnioski można składać do Zarządu Parku Przemysłowego Łomża.

3. Ulgi w płatności podatku od nieruchomości:

 1. Przedłuża się do dnia 30 września 2020 r. termin płatności rat podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej przedsiębiorcom, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, na skutek spadku obrotów gospodarczych w rozumieniu art. 15g ust. 9 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374, poz. 567, poz. 568), z zastrzeżeniem, że nie posiadają zaległości w podatku od nieruchomości do końca marca 2020 r.
 2. Nienaliczanie opłaty prolongacyjnej w przypadku odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty zobowiązań podatkowych, powstałych w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii i innych wprowadzonych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, jeżeli ulga udzielona została przedsiębiorcy w związku z pogorszeniem płynności finansowej związanym z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 (SARS-CoV-2).
 3. Ulgi zostały wprowadzone Uchwałami Rady Miejskiej Łomży z dnia 29 kwietnia 2020r.

Odroczenia podatku od nieruchomości wymienione w pkt 1, 2  przyjęte uchwałami RM stanowią pomoc publiczną mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce państwa członkowskiego i jest udzielana zgodnie z pkt 3.1 Komunikatu Komisji Europejskiej : Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19.

4. Ulgi na podstawie indywidualnych wniosków przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19

Na indywidualny wniosek przedsiębiorcy Prezydent Miasta Łomża na podstawie art. 67a Ordynacji podatkowej może:

 • odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty;
 • odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetki od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek;
 • umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną

Podstawowe wymagane dokumenty od przedsiębiorcy to:

 • Oświadczenie o uzyskaniu lub nieuzyskaniu pomocy de minimis.
 • Formularz informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis.
 • Sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych (np. zestawienie przychodów, rozchodów).
 • Dokumenty finansowe za I kw. 2020 roku lub inne dokumenty obrazujące utratę płynności finansowej.
 • Oświadczenie o stanie finansowym i majątkowym – stanowiące podstawę dla ubiegających się o ulgę w odniesieniu do należności o charakterze cywilnoprawnym

Wniosek  z wymaganymi załącznikami, przedsiębiorca może złożyć w formie elektronicznej poprzez skrzynkę podawczą EPUAP podpisany profilem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym

5. Zwolnienia z opłat na targowisku miejskim na 3 miesięcy od dnia 30 kwietnia 2020 przyjęte uchwałą Rady Miejskiej Łomży w dniu 29 kwietnia 2020 r.

Zaproponowane ulgi są wynikiem analizy potrzeb przedsiębiorców oraz możliwości budżetowych Miasta Łomża. W zakresie podatku od nieruchomości obecnie zaproponowano przedłużenie terminu płatności do dnia 30 września 2020r. W tym okresie prowadzone będą dalsze badania i analizy potrzeb. Jeżeli się okaże, że niezbędnym wsparciem dla lokalnych przedsiębiorców będzie konieczność zwolnienia z podatku od nieruchomości na mocy uchwały taka możliwość zostanie rozważona. Obecnie przedsiębiorcy, których szczególnie dotknęła kryzysowa sytuacja wynikająca z epidemii koronawirusa mogą składać indywidualne wnioski do Prezydenta Miasta Łomża o ulgi w płatności podatku od nieruchomości na mocy art. 67 a