Wyniki badania ankietowego COVID – 19

Podsumowanie informacji uzyskanych z badania ankietowego przedsiębiorców przeprowadzonego na przełomie kwietnia i maja 2020 r.

 1. W badaniu wzięło udział 90 przedsiębiorców zatrudniających obecnie 4.204 osoby, w tym:
 • 44 mikroprzedsiębiorców 48,89%,
 • 25 małych przedsiębiorców 27,78%
 • 18 średnich przedsiębiorców 20,00%
 • 3 dużych przedsiębiorców 3,33%
 1. Wpływ epidemii na wyniki sprzedaży
 • Najwięcej podmiotów (27, tj. 30%) wskazało spadek przychodów na poziomie 30,00% lub w przedziale 30-50%. W tej grupie najwięcej prawie 37,04 % stanowili mali przedsiębiorcy. Odpowiednio mikro- 29,63%, średni 25,93%, inni 7,41%. Najwięcej w szeroko rozumianej branży budowlanej. Obecne zatrudnienie w tej grupie to 2.205 osób.
 • 21 podmiotów (23,33%) wskazało, że dotychczas nie odczuło negatywnego wpływu epidemii, ale może się to zmienić. Wśród nich 38,10% to średni oraz po 28,57% mikro- i mali przedsiębiorcy. Główne branże to spożywcza, informatyczna, ubezpieczeniowa, handel artykułami spożywczymi oraz drogeryjnymi. Łączne zatrudnienie w tej grupie to 1.309 osób. Kilka podmiotów z branży spożywczej i informatycznej zanotowało wzrost sprzedaży.
 • Spadek sprzedaży od 50 do 70% odnotowało 14 firm co stanowi 15,56% ogółu przedsiębiorców. W tej grupie najwięcej jest mikroprzedsiębiorców 64,29%, 21,43% małych oraz 14,29% średnich. Zatrudniają 351 osób. Branże to handel artykułami niespożywczymi, transport, produkcja mebli.
 • U 17 podmiotów (18,89 %) spadek sprzedaży wyniósł pow. 90%. 16 na 17 firm to mikroprzedsiębiorcy, tylko 1 mały. Zatrudnienie 58 osób. Branże fryzjerska, gastronomiczna, kosmetyczna, turystyczna.
 • Spadek sprzedaży w przedziale 70-90% odnotowało 9 podmiotów co stanowi 10,23% wszystkich, 5 z nich to mikro- 4 mali przedsiębiorcy. Zatrudnienie 119. Branże kosmetyczna, gastronomiczna, poligrafia, produkcja mebli.
 1. Wśród zagrożeń przedsiębiorcy mogli wskazać więcej niż jedno.
 • Najwięcej 62,20% , 51 firm wśród badanych obawia się zatorów płatniczych
 • 53,66% wskazuje zagrożenie utraty płynności
 • 30,49 % obawia się konieczności redukcji zatrudnienia. Część z nich zwolniła już pracowników. Większość jednak wskazuje, że starają się szukać oszczędności wśród innych wydatków. Zwolnienia traktują jako ostateczność.
 • U 26,83% nastąpiło zmniejszenie produkcji
 • 11 firm obawia się zawieszenia (10,00%) lub zamknięcia działalności (3,66%). Wśród nich 10 to mikro- i 1 mały przedsiębiorca.
 1. Wpływ na wyniki finansowe na koniec roku.
 • Zdecydowana większość badanych 70,00 % jest przekonanych, że wyniki będą gorsze, ale w tej chwili trudno to oszacować.
 • 18,89% przedsiębiorców na chwilę obecną nie przewiduje wpływu pandemii na wyniki finansowe na koniec roku, ale jak podkreślają może się to zmienić.
 • 3 podmioty oczekują spadku na poziomie 30%,a 7 podmiotów na poziomie 50%.

 

Podstawowe wnioski z badania:

 • Ilość uzyskanych ankiet nie jest reprezentatywna dla całej grupy 6.467 podmiotów w Łomży na koniec 2019. Jednak bez wątpienia ukazuje pewne tendencje.
 • Przedsiębiorcy podkreślają, że jest zbyt wcześnie na szacowanie wpływu, gdyż sytuacja jest dynamiczna i szybko może się zmienić. Zależy to od tego jak długo pandemia jeszcze potrwa, w jaki sposób wpłynie na kontrahentów. Obawę zatorów płatniczych wskazuje 62,20% badanych.
 • Zwracają uwagę, że skala wpływu pandemii na ich działalność uzależniona będzie od realnej pomocy państwa i samorządu.
 • W największym stopniu kryzys odczuwają mikroprzedsiębiorcy oni też najbardziej obawiają się zawieszenia lub zamknięcia działalności. Wskazywany przez nich spadek sprzedaży to powyżej 50% przy czym spadek powyżej 70 czy 90 % odnotowują mikroprzedsiębiorcy, którzy stanowią 99% wszystkich badanych.
 • Firmy średnie czy duże są bardziej odporne na kryzys. Najczęściej nie odczuwają spadku sprzedaży. Małe firmy odnotowują najczęściej 30% spadek.
 • Największe trudności przeżywają przedsiebiorcy z branż których działalność została ograniczona lub zakazana rozporządzeniami Ministra Zdrowia czy Rady Ministrów.
 • Kilka firm zwolniło pracowników szczególnie w branżach zamkniętych. Większość ankietowanych podkreśla, że traktują to jako ostateczność, gdyż kapitał ludzki jest dla nich najbardziej wartościowy. Starają się redukować inne koszty. Może się to jednak zmienić.
 • Uzupełnieniem ankiety może być wiedza uzyskana z Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży. W marcu przybyło 76 bezrobotnych, a do do 23 kwietnia 2020 r. pracę na obszarze działania PUP utraciło 115 osób. Nie jest to specjalnie duży wzrost do analogicznego okresu 2019 r. natomiast w tym roku wszystkie osoby są z prawem do zasiłku co oznacza, że zostały w miesiącu kwietniu zwolnione. Również trwa nabór wniosków w ramach tarczy antykryzysowej prowadzony przez PUP. Wnioski o pożyczkę w wysokości 5.000 zł złożyło 728 z czego 340 zostało rozpatrzone pozytywnie. Natomiast 23.04.2020 r. 53 podmioty złożyły wnioski o dofinansowanie miejsc pracy. O dofinansowanie mogą ubiegać się podmioty, u których spadek obrotów wyniósł min. 30%, wśród nich są też tacy u których spadek wyniósł 50 lub 80%. Z-ca Dyrektora PUP podkreśla, że jest to dopiero początek.
 • Z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wynika, że od marca do 17 kwietnia 2020 r. 27 podmiotów zamknęło działalność gospodarczą a 84 zawiesiło. Natomiast z pewnością nie jest to pełna liczba. Wnioski o zawieszenie działalności gospodarczej można składać po fakcie, gdyż są to dane informacyjne, dodatkowo Ministerstwo ogłosiło, że można tego dokonać po pandemii. W związku z tym dopiero wówczas będzie można oszacować jaka jest skala zjawiska wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Prowadząc obsługę zdalną pracownicy COP wielokrotnie pomagali klientom dokonywać zmian w CEIDG przez internet. Jest to jednak minimalny udział gdyż sporo klientów nie posiadało epuap czy podpisu kwalifikowanego czy możliwości podpisu przez bankowośc internetową i odkładali zawieszenie działalności na później.
 • Statystyki pokazują, że w roku ubiegłym nastąpił przyrost o 106 podmiotów gospodarczych w porównaniu do roku 2018. Ogólna liczba prowadzonych działalności gospodarczych w Łomży wyniosła 6.467. Trzeba podkreślić, że jest to najwyższy przyrost na przestrzeni ostatnich 5 lat.

Dodatni był też bilans netto powstających i zamykających działalność podmiotów i wynosił plus 151. Zmieniła się również korzystnie struktura podmiotów sekcji Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). Udział handlu zmniejszył się na rzecz transportu, budownictwa i przetwórstwa przemysłowego.  Liczba podmiotów w handlu hurtowym i detalicznym zmalała do 1487, 950 podmiotów działa w budownictwie, 513 prowadzi przetwórstwo przemysłowe. Warto podkreślić, że w ogólnej strukturze podmiotów 96,26 % stanowią mikroprzedsiębiorstwa, tj. podmioty zatrudniające do 9 pracowników.