Remont drogi krajowej nr 61 – ulicy Wojska Polskiego

W dniu 18.06.2020 r. odbył się odbiór końcowy zadania inwestycyjnego p.n.: „Remont drogi krajowej nr 61 – ulicy Wojska Polskiego wraz z budową infrastruktury towarzyszącej (sieć kanalizacji deszczowej) – Etap I”. Prace wykonane zostały na zlecenie Miasta Łomży przez firmę: BIK – PROJEKT Sp. z o.o., ul. Poligonowa 32, 18-400 Łomża, przy udziale podwykonawcy: – SMOL-TERM Marcin Smoliński, Giełczyn, ul. Górzysta 10. Roboty zostały wykonane zgodnie z umową nr WIR.272.2.23.2019 z dnia 30.07.2019 r., oraz Aneksami do umowy: nr 1 dnia 26.11.2019 r., nr 2 z dnia 03.03.2020 r.

Zakres robót obejmował remont istniejącej nawierzchni jezdni na odc. od skrzyżowania z ul. Sikorskiego do skrzyżowania z ul. Polową, poprzez wykonanie pełnej konstrukcji jezdni, remont zatok autobusowych, wykonanie wysp azylu, wymiana krawężników, dowiązania wysokościowe nawierzchni istniejących do projektowanych rzędnych, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, kanalizacja deszczowa  – etap I rozbiórka w jezdni; sieć kanalizacji deszczowej: budowa kanału deszczowego na odcinku od ul. Sikorskiego do skrzyżowania z ul. Polową, wraz ze studniami oraz wpustami deszczowymi.

Wykonawca na wykonane roboty udzielił gwarancji jakości na okres 60 miesięcy liczony od daty odbioru końcowego robót. Wykonawca również zobowiązał się do serwisowania i konserwacji zabudowanych urządzeń, instalacji, wyposażenia oraz usuwania wszelkich wad stwierdzonych podczas przeglądów gwarancyjnych.

Wartość inwestycji: 7 494 561,50 zł

Zadanie zostało dofinansowane z rezerwy subwencji ogólnej (Ministerstwo Infrastruktury) w kwocie 3 484 659,00 zł.