Budowa i przebudowa dróg na terenie miasta Łomża – os. Wschód

W dniu 10.07.2020 r. odbył się odbiór końcowy zadania inwestycyjnego p.n.: „Budowa i przebudowa dróg na terenie miasta Łomża – ETAP I”w zakresie: Cześć I – Budowa drogi gminnej nr 101196 B (ulic: Stefana Batorego, Władysława Jagiełły i Królowej Jadwigi).

Prace wykonane zostały na zlecenie przez: Przedsiębiorstwo Budownictwo Komunikacyjnego Sp. z o.o., z siedzibą na ul. Poligonowa 32, 18-400 Łomża

przy udziale podwykonawców:

– Przedsiębiorstwo Instalacji Elektrycznych Jankowski Siennicki, Spółka Jawna, 18-400 Łomża,  ul. Żabia 6,

– Smol-term Marcin Smoliński, 18-400 Łomża, ul. Górzysta 10.

Zakres robót budowlanych obejmował:

       Budowę nowych ulic w zakresie:

– budowę nowej ulicy 1 KDD z placem do zawracania z podłączeniem do ulicy 3 KDL,

– budowę nowej ulicy 2 KDD z placem do zawracania z podłączeniem do ulicy 3 KDL,

– budowę nowej ulicy 3 KDD z placem do zawracania z podłączeniem do ulicy 3 KDL,

       Budowę infrastruktury technicznej w zakresie:

 – sieć kanalizacji deszczowej w pasach ulic 1 KDD, 2 KDD, 3 KDD wraz z przyłączami i wpustami deszczowymi z odprowadzeniem wód opadowych do istniejącej kanalizacji deszczowej w ulicy Kierzkowej,

– budowa kanału technologicznego w pasach ulic 1 KDD, 2 KDD i 3 KDD,

– budowa kanału technologicznego w pasach ulic 1 KDD, 2 KDD i 3 KDD wraz z ustawieniem słupów oświetleniowych, montażem szafki oświetleniowej SO i wykonaniem zasilania szafki oświetleniowej,

–  budowa, przebudowa i rozbiórka sieci elektroenergetycznych SN 15 kV i nn 0,4 kV kolidujących z projektowanymi ulicami 1 KDD, 2 KDD i 3 KDD.

Roboty wykonane zostały w czasie od dnia 04.11.2019 do dnia 29.06.2020 r., zgodnie z zapisami w dzienniku budowy zgodnie z umową nr WIR.272.2.35.2019 z dnia 24.10.2019 r., aneksem do umowy nr 1 dnia 26.11.2019 r., oraz aneksem nr 2 z dnia 03.04.2020 r.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady zrealizowanych robót budowlanych objętych umową przez okres 60 m-cy i udziela gwarancji jakości na wykonane roboty na okres 60 miesięcy.

Wartość całkowita inwestycji: 1 543 152,35 zł. brutto. Inwestycja była dofinansowana ze środków Funduszu Dróg Samorządowych (50% kosztów kwalifikowalnych).