tereny inwestycyjne w Łomży, zwolnienie z podatku dochodowego w Łomży

Zainwestuj w Łomży i skorzystaj z najwyższej w kraju ulgi podatkowej

Miasto Łomża przygotowuje ofertę nowych terenów inwestycyjnych. To około 150 ha terenów prywatnych w ograniczeniu ul. Wojska Polskiego, Meblowej i zachodnio-południowej granicy Miasta, tzw. Strefy Aktywności Gospodarczej, dla których aktualnie procedowane jest uchwalenie miejscowego planu przeznaczającego cały obszar pod inwestycje. Pod tym kątem już w czerwcu 2019 r. zmienione zostało studium uwarunkowań.

Zgodnie z obecnymi zapisami studium, na terenie tym przewiduje się zabudowę przemysłową, produkcyjną, składową magazynową i usługową wraz z obiektami handlowymi o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2. Na całym obszarze dopuszcza się realizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, a także lokalizację nowoczesnych technologii. Parametry zabudowy są bardzo korzystne: intensywność zabudowy 80%, wysokość zabudowy: budynki do 40m, inne budowle do 60 m. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego zawierający powyższe zapisy zostanie uchwalony w listopadzie 2020 r.

Położenie Łomży w centrum regionu północno wschodniego, w połowie drogi pomiędzy stolicą, a wschodnimi granicami kraju, na skrzyżowaniu dróg krajowych i międzynarodowych, sprzyja lokowaniu inwestycji.

Obszar 150 ha terenów prywatnych położony jest bezpośrednio przy drodze krajowej nr 61 w odległości 1.500 m od węzła Łomża-Zachód transeuropejskiego korytarza transportowego E-67 VIA BALTICA.

Dojazd do terenu zapewniony jest ulicami Meblową i Cieślewskiego, stanowiącymi wewnętrzną obwodnicę miasta. Jest to droga gminna oznaczona 3KD-G o szerokości 35 m, posiadająca nawierzchnię utwardzoną, asfaltową dostosowaną do obsługi ruchu pojazdów o podwyższonej ładowności.

Teren uzbrojony jest w niezbędną infrastrukturę techniczną. W pasie drogowym istnieje:

  • sieć wodociągowa o średnicy 160 mm, dostępna objętość 1.555 m3/doba
  • kanalizacja sanitarna – grawitacyjna o średnicy 200 mm, dostępna objętość 1.037 m3/doba
  • kanalizacja deszczowa – o średnicy 200 mm oraz zaprojektowana o średnicy 600 mm,
  • linie energetyczne, stacje trafo, GPZ  – umożliwiające wykonanie przyłącza energetycznego i zapewnienie dostawy energii elektrycznej o wymaganej przez inwestora mocy według warunków PGE Polska Grupa Energetyczna S.A, dostępna moc 10MW z możliwością zwiększenia do 20MW
  • przyłącze gazowe o średnicy 250mm i 180 mm, dostępna objętość 3.500 Nm3/h
  • infrastruktura teletechniczna,

Teren 150 ha w rejonie ul. Wojska Polskiego (DK 61) i Meblowej, razem z Podstrefą Łomża Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz istniejącym w tym rejonie obszarem około 70 ha terenów, na których miejscowy plan przewiduje już zabudowę produkcyjną i usługową, tworzą Łomżyńską Strefę Inwestycji. To nie tylko doskonale skomunikowane przez wewnętrzną obwodnicę miasta oraz drogę krajową nr 61 w pełni uzbrojone tereny inwestycyjne, ale również system ulg wynikający z Polskiej Strefy Inwestycji.

Ustawa o wspieraniu nowych  inwestycji z dnia 10 maja 2018 r. oraz Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie pomocy publicznej z 28 sierpnia 2018 r. wprowadziły w Łomży nowe warunki inwestowania.

Przedsiębiorcy lokujący swoje inwestycje na terenie Podstrefy Łomża Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej czy obejmując decyzją o wsparciu własne grunty w ramach PSI mogą uzyskać zwolnienie z podatku dochodowego do wysokości 70% poniesionych nakładów inwestycyjnych lub dwuletnich kosztów pracy na okres 15 lat (średnie przedsiębiorstwa 60%, duże przedsiębiorstwa 50%). Wymagane minimalne nakłady inwestycyjne dla dużych przedsiębiorców to tylko 10 mln zł i odpowiednio mniej dla średnich – 2 mln, małych – 0,5 mln zł czy mikro – 0,2 mln zł. Należy spełnić tylko 4 z 10 kryteriów jakościowych.

Dodatkowo miasto oferuje najkorzystniejsze w regionie zwolnienie z podatku od nieruchomości na okres 6 lat.

Wsparcie administracyjne i techniczne na każdym etapie procesu inwestycyjnego oraz opiekę poinwestycyjną zapewnia inwestorom działające w Urzędzie Miejskim Centrum Obsługi Przedsiębiorców. Jest to miejsce pierwszego kontaktu lokalnych przedsiębiorców czy potencjalnych inwestorów z administracją w mieście. Przedsiębiorca uzyska tutaj informację o dostępnych terenach inwestycyjnych, ulgach czy zwolnieniach od podatku, możliwościach finansowania przedsięwzięć. Inwestorom przydzielany jest „pilot inwestycyjny” zapewniający administracyjne wsparcie na każdym etapie procesu inwestycyjnego.

Miasto tworzy przyjazny klimat dla przedsiębiorców i potencjalnych inwestorów poprzez platformę dialogu administracji z biznesem podczas czwartkowych śniadań biznesowych, czy konkursu gospodarczego Łomżyńskie Anioły Biznesu, doceniającego lokalnych przedsiębiorców. W sprawach inicjowania i wspierania rozwoju społeczno-gospodarczego miasta doradza Prezydentowi Rada Gospodarcza.

Wsparciem dla biznesu jest również Park Przemysłowy Łomża. Wraz z Inkubatorem Przedsiębiorczości tworzy ekosystem pozwalający na rozwój pomysłów biznesowych oraz wspiera aktywność małych i średnich przedsiębiorców.

Inwestycjom w mieście sprzyja położenie w sercu regionu północno-wschodniego w połowie drogi pomiędzy Warszawą a wschodnimi i północnymi granicami kraju, na skrzyżowaniu dróg krajowych i międzynarodowych.

Ważnym atutem jest dobra dostępność kadry pracowniczej. To nie tylko świetnie wykształceni absolwenci działających w Łomży uczelni wyższych czy szkół branżowych, ale także prężnie działające centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego w Łomży umożliwiające pracownikom nabycie konkretnych kwalifikacji podczas organizowanych zgodnie z zapotrzebowaniem kilkutygodniowych kursów. Niskie koszty pracy wpływają na niższe koszty produkcji.

Położenie Łomży na obszarze Zielonych Płuc Polski sprzyja rozwojowi przemysłu nieuciążliwego ekologicznie. Doskonałe warunki do rozwoju znalazły tutaj firmy z branży przetwórstwa spożywczego, meblowej, budowniczej, energetycznej czy zielonych technologii. Intensywnie rozwija się przemysł 4.0 i firmy z branży IT. We współpracy z działającymi w mieście uczelniami wyższymi, firmy wprowadzają innowacyjne technologie i produkty unikalne na skalę Europy.

Rozwój miasta, dostępność komunikacyjna, nowoczesna infrastruktura i korzystne warunki inwestycyjne sprawiają, że Łomża to miasto otwarte na biznes i nowe inwestycje.

Zainwestuj tutaj, zasmakuj w Łomży.

Kontakt

Centrum Obsługi Przedsiębiorców Urzędu Miejskiego w Łomży

Pl. Stary Rynek 14, 18-400 Łomża

email: cop@um.lomza.pl, tel. 86 2156852

Tereny inwestycyjne

 

Łomża – spot gospodarczy