Budowa ul. Dmowskiego

W dniu 06.10.2020 r. odbył się  odbiór końcowy zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa i przebudowa dróg na terenie miasta Łomża – ETAP II” –  w zakresie: Cześć IV – Rozbudowa drogi gminnej nr 101021B w Łomży (ul. Dmowskiego).

Prace wykonane zostały na zlecenie Miasta Łomży przez: BIK PROJEKT Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Poligonowej 32, 18-400 Łomża, przy udziale podwykonawców:

– SMOL – TERM Marcin Smoliński, z siedzibą przy ul. Górzystej 10 w Giełczynie

– Przedsiębiorstwo Instalacji Elektrycznych Jankowski Sienicki Spółka Jawna, z siedzibą przy ulicy Żabiej 6 w Łomży.

Ul. Dmowskiego – droga klasy D. dł. odc. z nawierzchnią z betonu asfaltowego 329,4 m, szer. 6 m . Rozbudowa drogi polegała na wykonaniu: nawierzchni bitumicznej jezdni oraz z kostki brukowej betonowej chodników, zatok parkingowych; organizacji ruchu; przejść dla pieszych; progu zwalniającego, nasadzeniu drzew i krzewów, budowie kanalizacji deszczowej i linii oświetleniowej; przebudowie kanału sieci cieplnej; podejściach do przejść dla pieszych z płytek profilowanych; na przejściach dla pieszych obniżone krawężniki; dodatkowe rozwiązania przebudowane 2 skrzyżowania.

Roboty wykonano w czasie od dnia 20.12.2019 do dnia 30.09.2020 r., zgodnie z zapisami w dzienniku budowy. Wykonawca na wykonane roboty udzielił rękojmi i gwarancji jakości na okres 60 miesięcy i zobowiązał się do serwisowania i konserwacji zabudowanych urządzeń, instalacji, wyposażenia oraz usuwania wszelkich wad stwierdzonych podczas przeglądów gwarancyjnych.

Zadanie realizowane było w ramach „Funduszu Dróg Samorządowych”. Wartość całkowita 2.583.895,66 zł, dofinansowanie 1.179.323,13 zł (50% kosztów kwalifikowalnych), realizacja 2019 r.- 2020 r.