Przebudowa i rozbudowa ul. 3 Maja i Wiejskiej w Łomży

W dniu 19.11.2020 r. odbył się  odbiór końcowy zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa drogi gminnej nr 101001 B (ul. 3-Maja) i rozbudowa drogi gminnej nr 101152 B (ul. Wiejska) w Łomży.

Prace wykonane zostały na zlecenie Miasta Łomży przez: BIK PROJEKT Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Poligonowej 32, 18-400 Łomża, przy udziale podwykonawców:

– SMOL – TERM Marcin Smoliński, z siedzibą przy ul. Górzystej 10 w Giełczynie

– Przedsiębiorstwo Instalacji Elektrycznych Jankowski Sienicki Spółka Jawna, z siedzibą przy ulicy Żabiej 6 w Łomży.

Ul. 3 Maja dane charakterystyczne:

 wartość inwestycji: 2 582 463,97 zł brutto (w tym dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych 848 740,47 zł – 33% kosztów kwalifikowalnych),

– Długość projektowanej jezdni wynosi ok. 233 m.

–  Ulica charakteryzuje się przekrojem jedno jezdniowym z przeznaczeniem do ruchu jednokierunkowego. Szerokość projektowanego pasa ruchu wynosi 3,5 m.

– część jezdni przeznaczona jest do postoju pojazdów osobowych.

– 5 przejścia dla pieszych ( 1 wyniesione),

– 32 miejsc parkingowych ,

– 2 miejsc postojowych dla niepełnosprawnych

– chodniki z obu stron jezdni,

– nawierzchnia jezdni asfaltowej,

– wykonanie kanalizacji deszczowej, oraz wykonanie wpustów ulicznych,

– wykonanie sieci wodociągowej.

– budowa kablowej linii oświetleniowej – 10 szt. Słupów z oprawami oświetleniowymi.

Ul. Wiejska dane charakterystyczne:

 wartość inwestycji: 3 456 600,80 zł brutto  (w tym dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych 1 503 319,53 zł – 43% kosztów kwalifikowalnych),

– długość odcinka drogi wynosi ok. 380 m

– szerokość: jezdnia 5 – 6 m,

– chodniki z obu stron jezdni,

– 7 przejść dla pieszych ( 1 wyniesione),

– 125 miejsc parkingowych ( na dużym parkingu 103 miejsc),

– 5 miejsc postojowych dla niepełnosprawnych

– nawierzchnia jezdni asfaltowej,

– rozbiórkę stacji paliw wraz z infrastrukturą 〈duże zanieczyszczenie gleby wymusiło wymianę 1200 ton ziemi〉

– przebudowę oświetlenia ulicy 23 słupy oświetleniowe z oprawami,

– przebudowę i budowę kanalizacji deszczowej,

– rozbiórkę stacji paliw wraz z infrastrukturą,

– wycinkę drzew i krzewów.

Wykonawca na wykonane roboty udzielił rękojmi i gwarancji jakości na okres 60 miesięcy i zobowiązał się do serwisowania i konserwacji zabudowanych urządzeń, instalacji, wyposażenia oraz usuwania wszelkich wad stwierdzonych podczas przeglądów gwarancyjnych.

Zadanie realizowane było w ramach „Funduszu Dróg Samorządowych”. Wartość całkowita projektu 6.039.064,77 zł  (dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych  2 352 060,00 zł – 39% t.j. 50% kosztów kwalifikowalnych), realizacja 2019 r.- 2020 r.

Ul. 3 Maja

Ul. Wiejska