Budowa ulicy Bursztynowej

W dniu 16.11.2021 r. odbył się odbiór końcowy zadania inwestycyjnego p.n.: „Rozbudowa drogi gminnej nr 101204 B w Łomży (ul. Bursztynowa)”.

Prace wykonane zostały na zlecenie Miasta Łomży przez:

UNIBEP S.A., ul. 3 Maja 19, 17-100 Bielsk Podlaski, Oddział Infrastruktury UNIBEP S.A. w Białymstoku, ul. Hetmańska 92, 15-727 Białystok.

przy udziale podwykonawców:

– GProjekt Sp. z o. o., ul. Zawadzka 59/68, 18-400 Łomża,

– Jemielity Inżynieria Sanitarna s. c., Witold i Andrzej Jemielity, ul. Szeroka 33, 18-400 Łomża,

– Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe „Korzeniecki” Krzysztof Korzeniecki, ul. Łomżyńska 108 A Stare Kupiski, 18-400 Łomża.

Zakres robót budowlanych obejmował:

– budowę jezdni z kostki betonowej,

– budowę chodników i zjazdów z kostki betonowej,

– budowę ścieżki pieszo-rowerowej o nawierzchni z mma,

– budowę skrzyżowania z ulicą Kazańską o nawierzchni z mma,

– budowę kanalizacji deszczowej z przykanalikami i wpustami ulicznymi,

– budowę oświetlenia ulicznego,

– wykonanie oznakowania pionowego i poziomego ulicy Bursztynowej oraz oznakowanie poziome przejścia dla pieszych z przejazdem dla rowerów w ulicy Zawadzkiej wraz z aktywnym oznakowaniem pionowym,

Roboty zostały wykonane zgodnie z umową nr 272.2.39.2020 z dnia 16.12.2020 r. w czasie od dnia 30.03.2021 r. do dnia 29.09.2021 r., zgodnie z zapisami w dzienniku budowy. Wykonawca na wykonane roboty udzielił rękojmi i gwarancji jakości na okres 60 miesięcy.

Zadanie pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 101204 B w Łomży (ul. Bursztynowa)” było realizowane w ramach „Funduszu Dróg Samorządowych”.

Wartość całkowita Zadania – 1.963.859,74 zł

Wartość dofinansowania – 1.356.133,78 zł.