Budowa ul. Szlacheckiej, Ks. Jerzego Popiełuszki oraz przedłużenie ul. Rycerskiej

W dniu 19.09.2022 r. odbył się odbiór końcowy zadania inwestycyjnego p.n.: „Budowa dróg gminnych nr 101116B, nr 101201B oraz drogi na odcinku od drogi gminnej nr 101116B do drogi powiatowej nr 2605B w Łomży (przy Ks. Stanisława)”. Zadanie było realizowane w ramach „Funduszu Dróg Samorządowych”.

Wartość całkowita Zadania – 4.050.336,59 zł

Wartość dofinansowania – 2.742.354,53 zł

Prace wykonane zostały na zlecenie Miasta Łomży przez:

BIK – PROJEKT Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Poligonowa 32, 18-400 Łomża

przy udziale podwykonawców:

– Jemielity Inżynieria Sanitarna s.c. Witold i Andrzej Jemielity, Łomża, ul. Szeroka 33

– Przedsiębiorstwo Instalacji Elektrycznych Sp. J. Jankowski, Siennicki 18-400 Łomża, ul. Żabia 6,

Roboty wykonane zostały w czasie od dnia 18.03.2021 do dnia 31.08.2022 r., zgodnie z zapisami w dzienniku budowy.

Zakres robót budowlanych obejmował:

–  budowę nawierzchni jezdni (969 m), ścieżki pieszo-rowerowej (479 m), chodników (908 m), zjazdów

– budowę sieci kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami do wpustów ulicznych,

– budowę  podziemnego zbiornika retencyjnego o pojemności 340m3,

– budowę sieci kablowych linii oświetleniowej nn,

– budowę kanału technologicznego,

– rozbiórkę istniejącej sieci kablowej linii nn i słupa oświetleniowego kanału technologicznego

Roboty zostały wykonane zgodnie z umową nr272.2.42.2020 z dnia 22.12.2020 r. oraz Aneksem nr 1 z dnia 08.02.2022 r. Wykonawca na wykonane roboty udzielił rękojmi i gwarancji jakości na okres 60 miesięcy.