Zabiznesuj w Łomży

Zabiznesuj w Łomży i … wygraj

Zachęcamy do udziału w Konkursie „Mój pomysł na biznes – Zabiznesuj w Łomży”.

Ideą konkursu jest kształcenie kompetencji oraz promocja postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży.

Jego celem jest aktywizacja i pobudzanie rozwoju łomżyńskiej przedsiębiorczości, kształtowania umiejętności z zakresu zakładania własnej działalności gospodarczej ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia biznesplanu, wirtualnej firmy, która ma szansę działania na rynku lokalnym oraz przedstawienie zalet prowadzenia własnego biznesu jako sposobu osiągnięcia sukcesu zawodowego.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych w Łomży i Piątnicy oraz studentów uczelni wyższych w Łomży.

Do wygrania są nagrody w postaci voucherów

  • o wartości 5.000 zł za zajęcie I miejsca;
  • o wartości 3.000 zł za zajęcie II miejsca;
  • o wartości 2.000 zł za zajęcie III miejsca;

W celu przystąpienia do konkursu uczestnik opracowuje i zgłasza pomysł biznesowy poprzez złożenie formularza zgłoszenia wraz z biznesplanem.

Zgłoszony przez uczestnika pomysł biznesowy, może mieć koordynatora, który pomoże uczestnikowi w działaniach związanych z opracowaniem pomysłu biznesowego.

Termin składania zgłoszeń i biznesplanów rozpoczyna się 1 grudnia 2022 r., a kończy 31 stycznia 2023 r.

Wręczenie nagród odbędzie się podczas uroczystej gali wręczenia nagród w pierwszym kwartale 2023 roku.

Konkurs realizowany jest przez Miasto Łomża na potrzeby Zadania pn. Konkurs dla młodych przedsiębiorców „Mój pomysł na biznes”  w projekcie „Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję”, w ramach Programu Rozwój Lokalny, finansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021.”

Serdecznie zachęcamy do udziału wszystkich młodych ludzi, którzy poważnie myślą o rozpoczęciu swojej działalności gospodarczej w Łomży i mają już pomysł na biznes.

Kontakt w sprawie konkursu:

Centrum Obsługi Przedsiębiorców Urząd Miejski w Łomży, Pl. Stary Rynek 14, 18-400 Łomża pokój 117, tel. 86 2156852, mail: cop@um.lomza.pl

Poniżej więcej informacji:

Regulamin konkursu “Mój pomysł na biznes – Zabiznesuj w Łomży” ,  Załącznik_nr_1_do_Regulaminu_Formularz zgłoszenia , Załącznik_nr_2_do_Regulaminu_Biznesplan, Załącznik_nr_3_do_Regulaminu_Zgoda na przetwarzanie.

Do business in Lomza and … win

We encourage you to participate in the Competition “My idea for business – Do business in Lomza”.

The idea of the competition is to train competencies and promote entrepreneurial attitudes among young people.

Its purpose is to activate and stimulate the development of Lomza entrepreneurship, the formation of skills in the field of starting one’s own business with particular emphasis on the creation of a business plan, a virtual company that has an opportunity to operate in the local market, presenting the advantages of running one’ s own business as a way to achieve professional success

The contest is aimed at high school students in Lomza and Piatnica as well as university students in Lomza.

Prizes to be won include vouchers:

  • with a value of PLN 5,000 for the first place;
  • with a value of PLN 3,000 for the second place;
  • with a value of PLN 2,000 for the third place;

To enter the competition, a participant develops and proposes a business idea by submitting an application form along with a business plan.

The business idea submitted by the participant, may have a coordinator who will assist the participant in the activities related to the development of the business idea.

The call for applications and business plans for the competition will run from December 1, 2022 to January 31, 2023.

The awards will be presented at an awards gala in the first quarter of 2023.

The competition “My idea for business – Do business in Lomza” is implemented by the City of Lomza as part of the task entitled Competition for young entrepreneurs “My idea for business” within the project “Lomza – The city where I live and work”, under the Local Development Program, financed by the Norwegian Financial Mechanism 2014-2021.”

We warmly encourage all young people who are serious about starting their own business in Lomza and already have a business idea to participate.

Contact about the competition:

Entrepreneur Assistance Center of the Municipal Office in Lomza, Stary Rynek 14, room 117, tel. 86 2156852, mail: cop@um.lomza.pl