Mój pomysł na biznes - Zabiznesuj w Łomży

Zabiznesuj w Łomży – warsztaty dla młodzieży Do business in Lomza – workshops for young people

1 grudnia ruszy konkurs „Mój pomysł na biznes – Zabiznesuj w Łomży”.

O co konkretnie chodzi i co można wygrać młodzież usłyszała w ciągu ostatnich dni podczas warsztatów z przedsiębiorcami.

Uczniowie szkół ponadpodstawowych oraz studenci wzięli udział w dwudniowych warsztatach dotyczących przedsiębiorczości, które odbyły się w dniach 16-17 listopad w Międzynarodowej Akademii Nauk Stosowanych w Łomży oraz Akademii Nauk Stosowanych w Łomży podczas Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości 2022 r.

  • Największą wartością tego konkursu i udziału w nim jest to, że młody człowiek, biorący w nim udział, spróbuje odpowiedzieć na pytania, które są przed każdym z nich: Co chciałbym w życiu robić? Jak to osiągnąć? Ile potrzebuję pieniędzy i skąd je wziąć? Na tych spotkaniach uczymy młodzież jak zrobić prosty biznes plan. Podpowiadamy również gdzie można znaleźć wsparcie finansowe dla swoich pomysłów. Robić to co się lubi i zarabiać na tym pieniądze – to przywilej niewielu osób. Konkurs Zabiznesuj w Łomży jest szansą dla młodych na to, aby właśnie tak żyli. – mówi zastępca Prezydenta Andrzej Garlicki zachęcając do udziału w konkursie.

Trzeba być otwartym i zdeterminowanym!

O swojej drodze do biznesu opowiadali młodym ludziom praktycy.

  • Jak się coś zaczyna, czego się nigdy wcześniej nie robiło, to nie wiadomo, czego się spodziewać, więc trzeba być przede wszystkim otwartym na wszystko i na to, co nadejdzie. Dopasowywać się do sytuacji – podkreśla Rafał Pajer, właściciel Pierogarni Stary Młyn.

W podobnym tonie wypowiadała się Elżbieta Gadomska, właścicielka Piekarni Okruszek:

  • Kiedyś nie było tak łatwo, teraz też. Zważywszy na to, że ta gospodarka nam się zmienia, że nigdy nie mamy stabilności w tym wszystkim, zawsze trzeba mieć rękę na pulsie i wiecznie musimy być na bieżąco.
  • Przedsiębiorczość to zakładanie biznesu, nie zawsze oznacza, że uda się za pierwszym razem. A raczej statystyka mówi, że te pierwsze razy się nie udają. W moim przypadku pierwsze dwa razy się nie udały, a trzeci raz, że tak powiem, na całego – pełny sukces – przyznaje natomiast Rafał Pietruszyński, prezes zarządu Greenvit Sp. Z O.O.

O swojej drodze do sukcesu i spełnieniu marzeń mówiła także Ewa Grzegorczuk, właścicielka Gabinetów Cosmeo:

  • Od zawsze wiedziałam, że chcę tworzyć usługi kosmetyczne na wysokim poziomie i być nauczycielką. Udało mi się i jedno i drugie.

Nawet 5 tys. zł za pomysł na biznes

Zgłaszać mogą się uczniowie szkół ponadpodstawowych mających siedziby na terenie Miasta Łomża i Gminy Piątnica i studenci łomżyńskich uczelni wyższych, którzy chcą uruchomić i rozwijać własne firmy w Łomży oraz Piątnicy.

Autorzy najlepszych pomysłów mogą liczyć na vouchery w wysokości od 2 do 5 tys. zł.

Nabór zgłoszeń i biznesplanów do konkursu prowadzony będzie od 1 grudnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r.

Organizatorem warsztatów było Miasto Łomża. Obsługę organizacyjną zapewniło Centrum Obsługi Przedsiębiorców Urzędu Miejskiego w Łomży. Moderatorem warsztatów była Małgorzata Puchała – Kierownik Centrum Obsługi Przedsiębiorców Urzędu Miejskiego w Łomży.

Organizator składa podziękowania władzom łomżyńskich uczelni: Międzynarodowej Akademii Nauk Stosowanych (dawniej WSA) oraz Akademii Nauk Stosowanych w Łomży (dawniej PWSIiP) za udostępnienie auli oraz wsparcie merytoryczne wydarzenia.

Kontakt w sprawie konkursu: Centrum Obsługi Przedsiębiorców, Urząd Miejski w Łomży, Pl. Stary Rynek 14, 18-400 Łomża, tel. 86 2156852, mail:cop@um.lomza.pl.

Więcej informacji o konkursie na stronie Organizatora.

Konkurs „Mój pomysł na biznes – Zabiznesuj w Łomży” realizowany jest przez Miasto Łomża we współpracy z Gminą Piątnica w ramach Programu Rozwój Lokalny, finansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021.

Więcej informacji na stronie

“Do business in Lomza”. Competition for the best business plan for high school and university students [FOTO, VIDEO]

On 1 December, the competition ‘My business idea – Do business in Lomza’ will be launched. Young people heard what it is all about and what they can win during workshops with entrepreneurs over the past two days.

Secondary school and university students took part in a two-day workshop on entrepreneurship held on 16-17 November at the International Academy of Applied Sciences in Lomza and the Academy of Applied Sciences in Lomza during World Entrepreneurship Week 2022.

  • The greatest value of this competition and participation in it is that the young person who participates will be confronted with the questions that await him anyway: What do I want to do in life? How can I achieve it? How much money do I need and where do I get it from? At these meetings we teach young people how to make a simple business plan. We also suggest where to find financial support for their ideas. Doing what you like and earning money from it – this is the privilege of very few people. The “Do business in Lomza” competition  is a chance for young people to live this way. – says deputy mayor Andrzej Garlicki, encouraging participation in the competition.

You have to be open-minded and determined!

Practitioners shared their business journey with young people.

  • When you start something you’ve never done before, you don’t know what to expect, so you have to, above all, be open to everything and to what’s to come. You have to adapt to the situation,” emphasises Rafał Pajer, owner of Pierogarnia Stary Młyn.

In a similar vein, Elżbieta Gadomska, owner of Okruszek Bakery, said:

  • It was not that easy in the past, and it is not easy now. Given that this economy is changing, that we never have stability in all of this, you always have to be on your toes and up to date.
  • Entrepreneurship is all about starting a business, it doesn’t always mean you will succeed the first time. Or rather, statistics say that these first times do not succeed. In my case, the first two times did not work out, and the third time, so to speak, all the way – a complete success,” admits Rafał Pietruszyński, Chairman of the Board of Greenvit Sp. z O.O.

Ewa Grzegorczuk, owner of Cosmeo Beauty Parlours, also discussed her path to success and making her dreams come true:

  • I have always known that I wanted to create quality beauty services and to be a teacher. I have succeeded in both.

Up to PLN 5 000 for a business idea

Students of secondary schools located in the city of Lomza and the municipality of Piatnica as well as students of Lomza universities who want to start and develop their own businesses in Lomza and Piatnica can apply.

Authors of the best ideas can expect vouchers of between PLN 2,000 and PLN 5,000.

The call for applications and business plans for the competition will run from 1 December 2022 to 31 January 2023.

The workshop was organised by the City of Lomza. Organisational support is provided by the Entrepreneurs’ Service Centre of the Lomza Municipal Office.

The organiser would like to thank the authorities of the Lomza universities: International Academy of Applied Sciences (formerly WSA) and the Academy of Applied Sciences in Lomza (formerly PWSIiP) for making the auditorium available and providing substantive support for the event.

Contact regarding the competition: Entrepreneurs’ Service Centre, City Hall in Lomza, Pl. Stary Rynek 14, 18-400 Lomza, tel. 86 2156852, mail:cop@um.lomza.pl. More information about the competition at the organiser’s website.

The competition “My business idea – Do business in Lomza” is implemented by the City of Lomza in cooperation with the Municipality of Piatnica as part of the Local Development Programme, financed by the Norwegian Financial Mechanism 2014-2021..

More in our VIDEO material.