Budowa ul. Jaworowej

W dniu 29.08.2022 r. odbył się odbiór końcowy zadania inwestycyjnego p.n.: Budowa drogi gminnej nr 101089 B ul. Jaworowa w Łomży.

Zadanie było realizowane w ramach „Funduszu Dróg Samorządowych”.

Wartość całkowita Zadania – 3.456.491,82 zł

Wartość dofinansowania – 2.034.515,89 zł

Prace wykonane zostały na zlecenie Miasta Łomży przez:

UNIBEP S.A., ul. 3 Maja 19, 17-100 Bielsk Podlaski, Oddział Infrastruktury UNIBEP S.A. w Białymstoku, ul. Hetmańska 92, 15-727 Białystok.

przy udziale podwykonawców:

– GProjekt Sp. z o. o., ul. Zawadzka 59/68, 18-400 Łomża,

– Jemielity Inżynieria Sanitarna s. c., Witold i Andrzej Jemielity, ul. Szeroka 33, 18-400 Łomża,

– Przedsiębiorstwo Instalacji Elektrycznych Jankowski,  Siennicki Sp. J., ul. Żabia 6, 18-400 Łomża.

Zakres robót budowlanych obejmował:

– usuwanie drzew i krzewów,

– budowę jezdni bitumicznych,

– budowę skrzyżowania w km 0+383,94 z wylotem na drogę gminną o numerze geodezyjnym 30131 i wylotem na działkę o numerze geodezyjnym 30078/15. Jest to skrzyżowanie o nawierzchni z kostki betonowej brukowej na wyniesieniu,

– budowę skrzyżowania z ulicą Grabową,

– budowę fragmentu zatoki autobusowej przy wylocie z projektowanego ronda na przedłużenie ulicy Meblowej,

– budowę chodników z kostki betonowej brukowej,

– budowę zjazdów o nawierzchni z kostki betonowej brukowej,

– budowę drenażu odwadniającego podłoże gruntowe nawierzchni jezdni,

– wykonanie zieleńców,

– rozbiórka ogrodzeń,

– budowę kanalizacji deszczowej z wpustami i przykanalikami, ze studniami połączeniowymi, studniami rewizyjnymi,

– przebudowę infrastruktury sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej kolidującej z projektowanym zagospodarowaniem terenu,

– budowę kablowych sieci oświetleniowych,

– rozbiórkę zbędnych odcinków napowietrznych sieci elektroenergetycznych, oświetleniowych kolidujących z projektowanym zagospodarowaniem terenu,

– budowę kablowych sieci elektroenergetycznych nn. Kablowych sieci elektroenergetycznych SN, napowietrznych sieci elektroenergetycznych nn i SN, rozbiórkę zbędnych odcinków kablowych i napowietrznych sieci elektroenergetycznych kolidujących z projektowanym zagospodarowaniem terenu,

– budowę kanału technologicznego,

– przebudowę sieci telekomunikacyjnej kolidującej z projektowaną drogą.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Zjazd 23, 18-400 Łomża wykonało w ramach tego zadania i obowiązującej  decyzji ZRID roboty:

– budowę odcinków sieci wodociągowej z przyłączeniami oraz hydrantami

(odcinek od węzła W 1 do W 20 wraz z hydrantami wraz zejściem sieci ze skrzyżowania poza pas drogowy wykonywanej drogi),

– budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej (Odcinek od studni S 14 do S 24 wraz zejściem sieci ze skrzyżowania poza pas drogowy wykonywanej drogi),

– budowę sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z przepompownią ścieków.

Roboty wykonane zostały w czasie od dnia 11.05.2021 r. do dnia 09.08.2022 r., zgodnie z zapisami w dzienniku budowy zgodnie z umową nr 272.2.40.2020 z dnia 18.12.2020 r. oraz aneksem do umowy z dnia 29.11.2021 r.

Wykonawca na wykonane roboty udzielił rękojmi i gwarancji jakości na okres 60 miesięcy oraz zobowiązuje się do serwisowania i konserwacji zabudowanych urządzeń, instalacji, wyposażenia oraz usuwania wszelkich wad stwierdzonych podczas przeglądów gwarancyjnych.