Rewitalizacja Starego Rynku w Łomży

W dniu 17.01.2023 r.  odbył się odbiór końcowy  inwestycji: p/n„ Dokończenie realizacji inwestycji „Projekt kultura – kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży””
w ramach zadania inwestycyjnego: „Projekt kultura – kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży”.

Roboty wykonane zostały na zlecenie Miasta Łomży przez:  Zakład Drogowy ”KAFIL” Wiktor Chyczyński, ul. Kalinowa 31, 18-400 Łomża przy udziale podwykonawców:

Janusz Jankowski – PIE Łomża – Podwykonawca robót elektrycznych

Dominik Zakrzewski – AQUA World – Podwykonawca robót technologii fontanny

Andrzej Wszeborowski – ROKZ Andrzej J. Wszeborowski – Podwykonawca robót konserwatorskich i ogólnobudowlanych

 

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej. Działania 8.5 Rewitalizacja.

W dn. 20.12.2019 r. podpisano umowę o dofinansowanie na projekt pn. „Projekt Kultura – kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży”, nr umowy UDA-RPPD.08.05.00-20-0033/19-00. Umowę czterokrotnie aneksowano.

Głównym celem projektu jest rozwój społeczno-gospodarczy obszaru rewitalizowanego poprzez zmianę przeznaczenia Placu Starego Rynku z funkcji handlowej na funkcję kulturowo-edukacyjną, społeczną z ochroną i zachowaniem dziedzictwa kulturowego.

Rewitalizacja zabytkowego Placu Starego Rynku objęła m.in. wykonanie wyprzedzających badań ratowniczych oraz następujące roboty: zmianę ukształtowania terenu placu, wprowadzenie płaszczyzny od Hali Targowej do kamienic akrylowych od strony południowej, szklaną obudowę dawnych fundamentów średniowiecznego Ratusza, zmianę układu kolorystyczno-graficznego placu na Starym Rynku, budowę fontanny jako formy wodnej ze słupami wody i kaskadami na przedłużeniu ul. Farnej w kierunku Hali Targowej, wprowadzenie schodów terenowych przy fontannie, niwelację różnicy poziomów między placem Rynku, a komunikacją przy pierzei, zmianę schodów i tarasu przy Hali Kultury, mur oporowy za Halą Kultury, kanalizację deszczową, oświetlenie terenu, małą architekturę, roboty teletechniczne.

Całkowita wartość projektu: 10 428 690,99 zł brutto
Wydatki kwalifikowalne: 6 698 633,47 zł brutto
Dofinansowanie 80% : 5 358 906,75 zł brutto (w tym 4 689 043,39 zł wkładu z UE oraz 669 863,36 zł Budżetu Państwa)
Realizacja zadania w latach 2020-2023.

Wykonawca na wykonane roboty wymienione udzielił gwarancji do dnia 12.04.2028 r.