Szkolnictwo zawodowe w Łomży jest OK !

Tradycje kształcenia zawodowego w Łomży sięgają 1906 roku, kiedy to powstała Szkoła Handlowa. W okresie międzywojennym, po II wojnie światowej, ale przede wszystkim na przełomie XX i XXI wieku nastąpił dynamiczny rozwój szkolnictwa zawodowego w naszym mieście.

Aktualnie kształcenie zawodowe skupia się w 4 Zespołach Szkół: Techniczny, Mechaniczny, Ekonomiczny i Weterynaryjny. Kształci się w nich 3116 uczniów na każdym poziomie edukacyjnym, to jest 62,30. % wszystkich uczących się w szkołach średnich  dla których organem prowadzącym jest Miasto Łomża.

Łomżyńskie szkoły zawodowe oferują szeroki wachlarz kierunków kształcenia: od budowlańców, gastronomów, mechatroników, elektryków, ekonomistów, logistyka, weterynarzy, odzieżowców, a to tylko przykładowe kierunku, tego co oferują nasze szkoły, a jest tych zawodów mnóstwo, różnorodność może przyprawić kandydata do szkoły o ból głowy…

Dlaczego absolwent szkoły podstawowej wybiera szkołę zawodową?

Po pierwsze- kształcenie zawodowe jest atrakcyjne i ciekawe, bo nowoczesne trendy w gospodarce natychmiast znajdują swoje odbicie w tym, jak i co uczy się przyszłych specjalistów. Tu nie ma czasu na nudę, tu świetnie łączy się teorię z praktyką, to tu tworzy się filar rynku pracy i rozwoju gospodarki.

Po drugie- w trakcie nauki uczeń odbywa praktyki zawodowe, staż u pracodawców i przedsiębiorców współpracujących ze szkołą. Często jest tak, że gdy absolwent uzyskuje potwierdzenie swoich kwalifikacji, to czeka na niego etat w firmie, w której miał praktyki, oczywiście jeżeli zaprezentował się podczas nich z jak najlepszej strony.

Po trzecie- absolwent szkoły zawodowej ma większe szanse na zdobycie pracy, niż absolwent LO. Na rynku pracy przecież ciągle brakuje fachowców.

Po czwarte- to się opłaca finansowo, bo absolwent szkoły zawodowej rozpoczyna swoją karierę zawodową w wieku 19-20 lat, o wiele szybciej niż absolwent wyższej uczelni. A przecież wielu specjalistów zawodowych jednocześnie pracuje i studiuję, więc zdobycie tytułu inżyniera czy magistra jest to dla nich zupełnie naturalne.

Widzisz więc młody człowieku, że kształcenie zawodowe, zwłaszcza w Łomży, jest OK.

Według Rocznika Statystycznego GUS w roku szkolnym 2022/2023 w Polsce w Liceach Ogólnokształcących uczyło się 726 tysięcy uczniów, a w różnego rodzaju szkołach zawodowych 917 tysięcy młodych ludzi, wynika więc ,że uczyło  się tam  56 % młodych Polaków.

Ale…żeby te proporcje były jeszcze bardziej korzystne dla szkół zawodowych, a co za tym idzie dla polskiej gospodarki należało jeszcze bardziej „pochylić” nad tym problemem….

Aby przekonać nie tylko młodych ludzi, uczniów szkół podstawowych, bo oni w tym procesie są najważniejsi, ale również ich rodziców, środowisko lokalne, a nawet potencjalnych kandydatów do szkól zawodowych, którzy być może wybiorą je za 8-10 lat, szkoły łomżyńskie, w roku szkolnym 2022/2023 oraz 2023/2024, rozpoczęły i zrealizowały  wiele ciekawych inicjatyw.

Zapraszano uczniów szkół podstawowych do naszych szkól zawodowych, na miejscu zapoznawano ich z ofertą szkoły, realizowano  zajęcia, które przybliżały młodym ludziom zalety kształcenia zawodowego, między innymi organizowano pokazy robotów, smakowite warsztaty kulinarne, warsztaty sprzedaży, pokazy kelnerskie, warsztaty budowlane, naprawy sprzętu IT i wiele, wiele innych.

Oczywiście, w ramach promocji kształcenia zawodowego rozdano setki długopisów, ołówków, breloczków, logowanych słodyczy, i innych gadżetów reklamowych, ale najważniejszy był kontakt z człowiekiem. Nauczyciele wraz z naszymi uczniami odwiedzali szkoły podstawowe, tam przeprowadzaliśmy konkursy, których zadaniem była promocja kształcenia zawodowego, spotykaliśmy się z rodzicami uczniów, by im również wskazać ,że kształcenia zawodowe jest OK!. Służyły  temu też spotkania z doradcami zawodowymi, pracodawcami, słowem przekonywaliśmy całe środowisko lokalne do wybierania przez młodych ludzi, w przyszłości, naszych szkól zawodowych.

I co również ważne i ciekawe-postawiliśmy również na bardzo młodych ludzi-przedszkolaków i ich rodziców-w przedszkolach też nie brakowało naszych nauczycieli i uczniów z niezwykle ciekawymi i kreatywnymi pomysłami, np. jak przez zabawę zaprezentować najmłodszym walory szkół zawodowych.

Wszystkie te działania realizowane były przy współpracy z Urzędem Miasta w Łomży, Wydziałem Inwestycji ,Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych oraz Wydziałem Edukacji oraz łomżyńskimi przedszkolami i szkołami podstawowymi.

Vocational education in Lomza is OK! [4xVIDEO]

The tradition of vocational education in Lomza dates back to 1906, when the School of Commerce was first established. In the interwar period, after the Second World War, but above all at the turn of the millennium, there was a dynamic development of vocational education in our city.

Currently, vocational education is concentrated in 4 School Complexes: Technical, Mechanical, Economic and Veterinary. They educate 3116 students at every educational level, i.e. 62.30% of all students in secondary schools for which the leading authority is the City of Lomza.

Vocational schools in Lomza offer a wide range of training courses: from construction workers, caterers, mechatronics technicians, electricians, economists, logistics specialists, veterinarians, clothing specialists – and these are just a few examples of what our schools have to offer, and there are so many of these professions, the variety can give a school candidate a headache …

Why does a primary school graduate choose a vocational school?

First of all, vocational training is attractive and engaging, as modern trends in the economy are immediately reflected in what the future specialists are taught and how. There is no time for boredom here, it is where theory and practice are skilfully combined, it is where the pillar of the labour market and economic development is formed.

Secondly, during the course of education, the student undergoes apprenticeships, work placements with employers and entrepreneurs who cooperate with the school. It is often the case that, when a graduate receives confirmation of his or her qualifications, there is a job waiting for them in the company where they did their apprenticeship, of course, as long as they performed to the best of their ability during their apprenticeship.

Thirdly, a graduate of a vocational school has a better chance of getting a job than one from a general education secondary school. After all, there is still a shortage of professionals on the labour market.

Fourthly – it pays off financially, as a vocational school graduate starts his or her career at the age of 19-20, much sooner than a university graduate. In addition, many vocational professionals work and study at the same time, so it is quite natural for them to get an engineering or master’s degree.

As you can see then, young reader, vocational education is OK, especially in Lomza.

According to the Statistical Yearbook of the Statistics Poland [pol. Główny Urząd Statystyczny, GUS], in the 2022/2023 school year, Poland had 726,000 students attending high schools and 917,000 young people studying in a variety of vocational schools, which means that 56% of young Poles were studying at the latter type of secondary school.

However … in order to make these proportions even more favourable for vocational schools, and consequently for the Polish economy as well, it is necessary to look into this problem even more …

To appeal not only to young people, primary school students, because they are the most important in this process, but also to their parents, the local environment and even potential candidates for vocational schools, who may choose them in 8-10 years’ time, the schools of Lomza, in the 2022/2023 and 2023/2024 school years, have launched and implemented many compelling initiatives.

Primary school students were invited to our vocational schools, and on site they were shown what the school had to offer, and activities were held to introduce young people to the advantages of vocational training, including robotic demonstrations, gourmet cooking workshops, sales workshops, waiter demonstrations, construction workshops, IT equipment repairs and much, much more.

Of course, hundreds of pens, pencils, key rings, logoed sweets, and other promotional gadgets were handed out as part of the promotion of vocational education, but the most important thing was the human connection. Teachers and our students visited primary schools, where we held competitions to promote vocational training, and we met with students’ parents to show them that vocational training is OK! We also held meetings with vocational counsellors and employers, and, in a nutshell, convinced the entire local community to choose our vocational schools in the future.

Moreover, what we believe to be significant and inspiring is that we also focused on very young people – preschoolers and their parents – and there was no shortage of our teachers and students with exciting and creative ideas, e.g. how to present the advantages of vocational schools to the youngest children in a playful manner.

All these activities were carried out in cooperation with the Lomza City Hall, the Investment, Development and External Funds, and Education Departments, as well as with preschools and primary schools in Lomza.