Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla Miasta Łomża i okolicznych gmin – I etap

Zgodnie z założeniami Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podlaskiego miasto Łomża wskazane jest jako centrum jednego z dziewięciu Rejonów Funkcjonalnych Gospodarki Odpadami. Łomżyński Rejon Funkcjonalny Gospodarki Odpadami zajmuje powierzchnię ok. 2.327 km2 zamieszkałą przez 165.069 mieszkańców. Są to tereny miasta Łomża, miasta i gminy Jedwabne, miasta i gminy Nowogród, gminy Łomża, gminy Miastkowo, gminy Piątnica, gminy Przytuły, gminy Śniadowo, gminy Wizna, gminy Zbójna, miasta Kolno, miasta Stawiski, gminy Grabowo, gminy Kolno, gminy Mały Płock, gminy Turośl, miasta Szczuczyn.

Obszar projektowanego Zakładu Gospodarki Odpadami zlokalizowany jest na gruntach wsi Czartoria, w odległości około 3 km na północ od zabudowań wsi. Administracyjnie planowane przedsięwzięcie położone jest w obrębie gminy Miastkowo. Zakres rzeczowy przedmiotowego projektu obejmuje budowę systemu gospodarki odpadami komunalnymi, w skład którego wchodzić będą następujące obiekty: 2 kwatery składowania odpadów, kwatera składowania odpadów zawierających azbest, zbiorników odcieków składowiskowych, plac przetwarzania odpadów budowlanych, pryzmowa kompostownia odpadów, plac przygotowania kompostu, przepompownia odcieków składowiskowych, 2 wagi samochodowe, brodzik dezynfekcyjny, zbiornik wód deszczowych dla celów p. poż., wiaty czasowego gromadzenia odpadów niebezpiecznych, wiaty na surowce wtórne, sortownia odpadów komunalnych, plac przyjmowania odpadów wielkogabarytowych, zbiornik bezodpływowy, budynek socjalno-administracyjny, parkingi, wewnętrzna infrastruktura drogowa oraz wyposażenie w maszyny i urządzenia. Dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 w ramach Działania 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych priorytetu II – Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi.

Wartość projektu – 37 596 272,27 PLN
Planowana kwota dofinansowania – 17 841 499 PLN

Realizacja w latach 2009-2011