Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011-2021

Uchwała Nr 26/VII/11

z dnia: z dnia 23 lutego 2011 r.
w sprawie: w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łomża na lata 2011 – 2021
Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240) w związku z art.121 ust.8 i art.122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę i finansach publicznych ( DZ. U. Nr 157, poz.1241) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art. 12 pkt. 4 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) postanawia się:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Łomża na lata 2011 – 2021 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2021, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011 – 2014 , zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. 1. Upoważnić Prezydenta Miasta Łomża do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.
2. Upoważnić Prezydenta Miasta Łomża do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
3. Upoważnić Prezydenta Miasta Łomża do przekazania uprawnień z zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust.1 i 2 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w Załączniku Nr 2 do Uchwały.

§ 4. Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łomża .

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży

Maciej Andrzej Borysewicz

Pliki do pobrania:

Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 28 lut 2011 10:44
Opublikował(a): Śleszyńska Dorota
Zaakceptował(a): Śleszyńska Dorota
Artykuł był czytany: 904 razy