Modernizacja stadionu miejskiego – II etap

110719091820

Zakres projektu: budynek obsługi zawodów (budynek zaplecza sportowego), przebudowa trybun głównych (z zadaszeniem), zainstalowanie tablicy świetlnej wyników, budowa nawierzchni bieżni, budowa pozostałych urządzeń sportowych, w tym kortów, urządzenia lekkoatletyczne, budowa sieci wodno-kanalizacyjnej i odwodnienie terenu, droga dojazdowa, parkingi, chodniki, wykonanie zagospodarowania terenu, część ogrodzenia i małej architektury, w tym ogrodzenie wewnętrzne, oświetlenie terenu, zieleń, sieć telefoniczna, sieć teletechniczna, sieć energetyczna, budowa instalacji gazowej (przyłącza) do budynku, budowa boiska treningowego piłki nożnej pełnowymiarowego. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Osi Priorytetowej III. Rozwój turystyki i kultury Działania 3.1. Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu.

Wartość  projektu  – 20 175 270,06 PLN
Wartość dofinansowania – 10 087 634,92 PLN
Realizacja w latach 2009-2011