Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Łomża

Celem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla obszaru Miasta Łomża wraz z działaniami towarzyszącymi w zakresie:
– oceny stanu istniejącego gospodarki energią i emisje w gminie ( w tym stworzenie bazy  syntetycznych danych o stanie gospodarki energetycznej i emisjach gazów cieplarnianych),
– identyfikacji możliwości redukcji zapotrzebowania na energię przede wszystkim w obszarach, na które wpływ ma Miasto Łomża,
– wskazania propozycji działań prowadzących do redukcji zużycia energii końcowej, w tym poprzez poprawę efektywności energetycznej (tym samym do  redukcji emisji  gazów cieplarnianych), wskazanie propozycji zmierzających do zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej będzie powiązany z istniejącymi dokumentami związanymi z celem Projektu, w tym: Programem Ochrony Powietrza, Programem Ochrony Środowiska.  Plan będzie załącznikiem koniecznym przy aplikowaniu o środki unijne z obszaru Gospodarka Niskoemisyjna w okresie programowania 2014 – 2020. Dotyczy to zarówno wniosków planowanych do złożenia przez Miasto Łomża jak i pozostałych potencjalnych Beneficjentów z ternu miasta, w tym przedsiębiorstwa  jak i osoby prywatne.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej – załącznik