Program Inteligentny Rozwój – tzw. „szybka ścieżka”

Program Inteligentny Rozwój

Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” – tzw. „szybka ścieżka”

Poddziałanie wspiera prowadzenie przez przedsiębiorców projektów obejmujących badania przemysłowe i prace rozwojowe albo tylko prace rozwojowe.
Wnioskodawcy: przedsiębiorstwa (duże, średnie, małe, mikro); nie przewidziano udziału konsorcjów.
Poziom wsparcia: W zależności od wielkości przedsiębiorstwa:
 • 50-70% kosztów kwalifikowalnych w przypadku badań przemysłowych,
 • 50-45% kosztów kwalifikowalnych w przypadku prac rozwojowych.
Intensywność wsparcia może zostać zwiększona o 15 p. proc., ale nie więcej niż do 80% kosztów kwalifikowalnych, w przypadku szerokiego rozpowszechniania wyników badań przemysłowych lub prac rozwojowych.
Wymagania:
 • projekt musi mieć charakter badawczy, tzn. obejmować badania przemysłowe i prace rozwojowe albo tylko prace rozwojowe,
 • tematyka projektu musi wpisywać się w Krajową Inteligentną Specjalizację,
 • w wyniku projektu musi powstać innowacja produktowa lub procesowa,
 • rezultat projektu musi się cechować nowością przynajmniej w skali polskiego rynku, w przypadku dużych przedsiębiorstw musi to być nowość w skali światowej,
 • projekt musi zakładać wdrożenie wyników prac B+R,
 • projekt musi być uzasadniony ekonomicznie (opłacalny),
 • w przypadku dużych przedsiębiorstw, w trakcie realizacji projektu lub w okresie jego trwałości musi wystąpić efekt dyfuzji poprzez nawiązanie współpracy z MŚP, organizacją pozarządową lub organizacją prowadząca badania i upowszechniającą wiedzę.
Nabory wniosków:
 • 4 kwietnia – 29 lipca 2016 r. – konkurs dla MŚP,
 • 1 czerwca – 11 lipca 2016 r. – dla dużych przedsiębiorstw,
 • III kwartał 2016 r. – konkurs dla MŚP realizujących projekty w regionach słabiej rozwiniętych.

  Int roz do www