Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji (ZRK)

Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji (ZRK) – to publiczny rejestr, w którym znajdą się informacje o kwalifikacjach nadawanych w Polsce. Funkcjonowanie ZRK uregulowane jest przepisami ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (ZSK), zaś jego prowadzenie powierzono Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Za prawidłowe funkcjonowanie ZSK odpowiada Minister Koordynator – Minister Edukacji Narodowej.
Oprócz informacji o kwalifikacjach, w ZRK będą gromadzone informacje o instytucjach odpowiedzialnych za potwierdzanie zdobytych kwalifikacji – niezależnie od tego, czy zostały one wcześniej ujęte w innych rejestrach prowadzonych na potrzeby resortów, branż, środowisk lub instytucji.
Z mocy ustawy, w pierwszej kolejności w ZRK znajdą się kwalifikacje z systemu oświaty i szkolnictwa wyższego. Następnie, tzw. kwalifikacje rynkowe, które zgłaszane będą przez zainteresowane gremia, np. przedstawicieli branż, instytucje szkoleniowe, rzemiosło. Aby kwalifikacja rynkowa mogła pojawić się w ZRK, musi przejść proces weryfikacji określony w ustawie o ZSK i otrzymać poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK). Obecność kwalifikacji w ZRK będzie oznaczać, że jej wiarygodność i jakość została potwierdzona przez władze publiczne, a dzięki przypisaniu jej poziomu PRK będzie można ją porównać z Europejską Ramą Kwalifikacji (ERK).
Wprowadzenie ZSK sprawi, że dyplomy i certyfikaty będą porównywalne między sobą w Polsce i poza jej granicami, a także wzmocniona zostanie jakość kursów i szkoleń.
Korzyści z wprowadzenia ZSK:
• szybszy, prostszy i bardziej dostępny sposób uzyskania zaświadczenia czy certyfikatu o zdobytych kwalifikacjach;
• czytelny sposób oceny, co oferuje dana instytucja edukacyjna czy firma szkoleniowa;
• prostsze planowanie rozwoju zawodowego;
• łatwiejsza i czytelniejsza metoda udowodnienia kwalifikacji pracodawcy;
• sprawniejsze i skuteczniejsze poszukiwanie pracowników, planowanie siatki płac i szkoleń dla pracowników;
• przejrzystsza i usystematyzowana oferta firm szkoleniowych oraz innych organizacji zajmujących się rozmaitymi formami kształcenia.
Świadectwa i certyfikaty, które nie znajdą się w ZRK będą mogły funkcjonować na dotychczasowych zasadach, o ile nadal będzie na nie zapotrzebowanie społeczne.
Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji dostępny będzie na portalu ZSK, za pomocą ogólnodostępnych przeglądarek internetowych.
Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji zostanie uruchomiony 15 lipca 2015 r. – zgodnie z zapisami ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.
Szczegółowe informacje związane z uruchomieniem Rejestru będą udostępniane Państwu na stronie PARP, a po jego uruchomieniu także na portalu ZSK. Pytania związane z funkcjonowaniem Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji prosimy kierować za pomocą „Formularza zapytań”.