Ogłoszenie o konkursie ScaleUp

Scale UP to pierwszy konkurs w ramach rządowego programu Start In Poland. Celem działania jest połączenie potencjału początkujących, kreatywnych przedsiębiorców z infrastrukturą, doświadczeniem oraz zasobami dużych korporacji, w tym spółek skarbu państwa.

Pierwszym etapem pilotażu jest wybór podmiotów posiadających doświadczenie w realizacji działań o charakterze akceleracyjnym. Następnie we współpracy z dużymi przedsiębiorstwami (preferowane będą spółki z udziałem skarbu państwa), akceleratorami korporacyjnymi i np. funduszami seed/venture capital czy jednostkami naukowymi, realizowane będą kompleksowe programy akceleracji. Każdy program obejmie wsparciem minimum 20 startupów.

Młode firmy otrzymają pomoc finansową (do 250 000 zł), możliwość skorzystania z zasobów niezbędnych do opracowania i testowania własnych rozwiązań, dostęp do wysokiej klasy mentorów, a także szansę na zdobycie doświadczenia oraz zbudowanie sieci kontaktów, partnerów biznesowych i potencjalnych inwestorów. Scale Up to dla startupów również szansa na zwiększenie wiarygodności oraz promocję własnej marki wśród szerokiej grupy klientów korporacji. Efektem pilotażu będzie komercjalizacja innowacyjnych rozwiązań proponowanych przez startupy, w tym produktów i usług, które będą odpowiedzią na zidentyfikowane w toku programu potrzeby dużych przedsiębiorstw.

Kwota grantu dla pojedynczego projektu akceleratora wynosi maksymalnie 6 mln zł. Środki te mogą zostać przeznaczona na:

  • organizację naboru i ocenę uczestników programów akceleracyjnych oraz rozliczanie i monitorowanie projektu, w tym także wynagrodzenia wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, w tym składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz podróże służbowe osób zaangażowanych bezpośrednio w realizację projektu po stronie akceleratora, z wyłączeniem osób wskazanych w pkt 2;
  • usługi doradcze, zatrudnienie ekspertów i mentorów na rzecz uczestników programów akceleracyjnych;
  • pomoc w formie pieniężnej przyznawana odbiorcom ostatecznym;
  • działania informacyjno-promocyjne projektu,

a maksymalna intensywność dofinansowania dla działań wymienionych w pkt 2 i 3 wynosi do 100% oraz do 90% dla działań wymienionych w pkt 1 i 4.

Czas trwania projektu nie może przekroczyć 15 miesięcy, zaś czas trwania pojedynczej rundy programu akceleracyjnego 3-6 miesięcy. Rozwiązania opracowane przez uczestników projektu będą wpisywać się w działy tematyczne Krajowych Inteligentnych Specjalizacji.

Konkurs jest prowadzony w ramach Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów – INNO_LAB, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020. Budżet konkursu wynosi 35 mln zł.

Aplikację przygotowaną w języku polskim wraz ze streszczeniem w języku angielskim należy dostarczyć do Agencji w formie elektronicznej na adres e-mail:ScaleUp@parp.gov.pl w terminie: od 15 lipca 2016 r. do 15 września 2016 r. (w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00:00).

Dokumentacja do konkursu