NFOŚiGW – fundusze na gospodarkę odpadami

Racjonalna gospodarka odpadami  NFOŚiGW

Program Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej „Racjonalna gospodarka odpadami” będzie realizowany przez wsparcie zadań z zakresu:

  • zapobiegania powstawania odpadów;
  • ustanowienia i utrzymania powszechnych systemów selektywnego zbierania odpadów;
  • utworzenia i utrzymania w kraju zintegrowanej i wystarczającej sieci instalacji gospodarowania odpadami;
  • zmniejszenia ilości odpadów poddawanych nielegalnemu międzynarodowemu przemieszczaniu;
  • intensyfikacji zbierania i legalnego demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji,
  • a także budowania świadomości ekologicznej społeczeństwa zgodnie z celem programu

 

Selektywne zbieranie i zapobieganie powstawaniu odpadów
Terminy i sposób składania wniosków: Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym. Planowany termin naboru wniosków – wrzesień  br.
Formy dofinansowania: Pożyczka
Beneficjenci :
– jednostki samorządu terytorialnego i ich związki
– przedsiębiorcy – osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, przedsiębiorstwa państwowe, spółki prawa handlowego
Informacje szczegółowe:
Joanna Kozłowska-Mikołajczyk
joanna.kozlowska@nfosigw.gov.pl telefon: 45-90-530               
Anna Nowak
anna.nowak@nfosigw.gov.pl telefon: 45-90-428
Instalacje gospodarowania odpadami
Terminy i sposób składania wniosków Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym. Planowany termin naboru – wrzesień br.
Formy dofinansowania: Pożyczka
Beneficjenci
jednostki samorządu terytorialnego i ich związki;
– przedsiębiorcy – osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, przedsiębiorstwa państwowe, spółki prawa handlowego.
Informacje szczegółowe
Teresa Lusio
teresa.lusio@nfosigw.gov.pl telefon: 45-90-405
Anna Nowak
anna.nowak@nfosigw.gov.pl telefon: 45-90-428
 
Modernizacja stacji demontażu pojazdów
Terminy i sposób składania wniosków : Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym.
Formy dofinansowania: Pożyczka
Beneficjenci: Przedsiębiorcy prowadzący stacje demontażu pojazdów.
Informacje szczegółowe:
 Artur Banasiak
Katarzyna Maryniak
 
 Dofinansowanie zbierania i demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji
Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym:
– do 31 marca w każdym roku obowiązywania programu priorytetowego, w przypadku przedsięwzięć polegających na demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji,
– do 31 lipca w każdym roku obowiązywania programu priorytetowego, w przypadku przedsięwzięć polegających na zbieraniu i przekazywaniu do demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji.
Formy dofinansowania: Dotacja, w tym dopłata do demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji w formie ryczałtu.
 Beneficjenci
– przedsiębiorcy prowadzący stacje demontażu pojazdów;
– gminy oraz powiaty, które przekazały do demontażu zebrane pojazdy wycofane z eksploatacji.
 Informacje szczegółowe
Katarzyna Maryniak
Andrzej Walicki