Program preferencyjnych pożyczek przedsiębiorstw ekonomii społecznej

Program preferencyjnych pożyczek  przedsiębiorstw ekonomii społecznej

Program ma na celu zapewnienie podmiotom ekonomii społecznej (PES) dostępu do preferencyjnych pożyczek, udzielanych w ramach Projektu Systemowego pt. „Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej”, realizowanego w zakresie Działania 1.4 PO KL.

O pożyczkę mogą ubiegać się wyłącznie PES prowadzące działalność gospodarczą przez minimum 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o pożyczkę.

Pożyczkobiorcami, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, mogą być Podmioty Ekonomii Społecznej wskazane w Szczegółowym Opisie Priorytetów PO KL, o statusie:

  • spółdzielni pracy,
  • spółdzielni inwalidów i niewidomych,
  • organizacji pozarządowych lub podmiotów, które wymienione zostały w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i wolontariacie (Dz. U. z dnia 29 maja 2003 r. z późn. zm.), tj.:
  • osoby prawne lub jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
  • spółdzielnie socjalne,
  • spółki akcyjne lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, lub kluby sportowe będące spółką działającą na postawie przepisów ustawy z dnia 25.06.2010 r. o sporcie, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Pożyczki mogą być przeznaczone wyłącznie na przedsięwzięcia wpływające na rozwój przedsiębiorstwa społecznego poprzez działania podejmowane w celu wypracowania lub zwiększenia zysku lub nadwyżki bilansowej lub wzrostu zatrudnienia, zgodnie z informacjami przedstawionymi we wniosku o pożyczkę.

Pożyczka może być udzielona po spełnieniu następujących warunków:

  • przeznaczenie pożyczki na przedsięwzięcie służące rozszerzeniu działalności poprzez zwiększenie osiąganych przychodów lub zatrudnienia (w tym na zakup materialnych i niematerialnych środków obrotowych i inwestycyjnych), zgodnie z założeniami przedstawionymi we wniosku;
  • rentowność przedsięwzięcia, na realizację którego przeznaczona zostanie pożyczka.

Program preferencyjnych pożyczek  przedsiębiorstw ekonomii społecznej