Dotacje na utworzenie stanowiska pracy

Oferta jest skierowana do pracodawców, którzy chcą utworzyć nowe stanowisko pracy lub unowocześnić już istniejące. O refundację mogą ubiegać się:

– podmioty prowadzące działalność gospodarczą,

– szkoły i przedszkola niepubliczne,

– producenci rolni.

Maksymalna kwota dofinansowania stanowi 6– krotność średniego wynagrodzenia i wynosi 23 656,02 zł.

Pracodawca może uzyskać środki na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy,  w szczególności  na zakup:urządzeń,maszyn,narzędzi,oprogramowania,które są bezpośrednio i jednoznacznie związane z tworzonym stanowiskiem pracy, z uwzględnieniem jego specyfiki.

Pracodawca w ramach umowy jest zobowiązany min. do zatrudnienia bezrobotnego na okres 24 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy, oraz utrzymanie utworzonego stanowiska pracy przez okres 24 miesięcy.

Wnioski składa się do Powiatowych / Miejskich urzędów pracy.

Dostępność dotacji uzależniona jest od dostępności środków w budżecie Urzędu Pracy.