Konkurs NFOŚiGW

W ramach konkursu Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, NFOŚiGW rozdysponuje 147 ml zł w ramach działania 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu, oraz 125 ml zł w poddziałaniu 1.6.2 Sieci ciepłownicze i chłodnicze dla źródeł wysokosprawnej kogeneracji.

Projekty w działaniu 1.5, w których co najmniej 30 proc. całkowitej redukcji emisji pyłów w projekcie będzie pochodzić z zastępowania indywidualnych źródeł ciepła poprzez wykorzystywanie ciepła systemowego z efektywnych systemów ciepłowniczych, otrzymają 100 ml zł. Część unijnego dofinansowania w postaci 47 mln zł zostanie przeznaczona na pozostałe projekty.

Dofinansowanie ma pokryć koszty m. in. przebudowy istniejących systemów ciepłowniczych i sieci chłodu celem zmniejszenia strat na przesyle i dystrybucji oraz budowy nowych odcinków sieci cieplnej wraz z przyłączami i węzłami ciepłowniczymi w celu likwidacji istniejących lokalnych źródeł ciepła opalanych paliwem stałym.

Dodatkowo pozyskane środki unijne zostaną przeznaczone na podłączenia budynków do sieci ciepłowniczej, mające na celu likwidację indywidualnych i zbiorowych źródeł niskiej emisji.

W poddziałaniu 1.6.2 unijne środki przewidziano na budowę sieci ciepłowniczych lub sieci chłodu (w tym przyłączy) umożliwiającą wykorzystanie energii cieplnej wytworzonej w źródłach wysokosprawnej kogeneracji,

Ponadto pokryją budowę sieci cieplnych lub sieci chłodu umożliwiającą wykorzystanie ciepła wytworzonego w warunkach wysokosprawnej kogeneracji (w tym możliwe jest również wykorzystanie ciepła odpadowego, ciepła z instalacji OZE), a także powodującą zwiększenie wykorzystania ciepła wyprodukowanego w takich instalacjach.

O dofinansowanie w ramach obu konkursów mogą ubiegać się: przedsiębiorcy, jednostki samorządu terytorialnego oraz działające w ich imieniu jednostki organizacyjne, a także podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego nie będące przedsiębiorcami oraz spółdzielnie mieszkaniowe.

Projekty można składać od 28 lutego do 28 kwietnia 2017 roku.