Ponadregionalne powiązania kooperacyjne

Ponadregionalne powiązania kooperacyjne

Konkurs od 09.05.2017 do 31.08.2017

1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne / 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP, Polska Wschodnia

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie w ramach poddziałania mogą ubiegać się wyłącznie konsorcja składające się z co najmniej 3 przedsiębiorców (Lider konsorcjum – wnioskodawca oraz co najmniej 2 członków konsorcjum), gdzie każdy z nich jest MSP prowadzącym działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru. Umowa Konsorcjum regulująca zasady działania konsorcjum musi obejmować minimalny zakres określony w Załączniku 8 do Regulaminu Konkursu.

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowaniu będą podlegały projekty dotyczące tworzenia i rozwoju innowacyjnych produktów sieciowych w obszarach wpisujących się w zakres regionalnych inteligentnych specjalizacji wspólnych, dla co najmniej dwóch województw Polski Wschodniej (według załącznika nr 7 do Regulaminu Konkursu).

 

Dofinansowaniu będą podlegały projekty:

 

  • realizowane na terytorium co najmniej jednego województwa makroregionu Polski Wschodniej (województwa: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie), co oznacza, że całość projektu jest realizowana na tym terytorium oraz
  • dotyczące inwestycji początkowej i prowadzące do stworzenia innowacyjnych, przynajmniej na poziomie kraju, produktów sieciowych.

Dofinansowane projekty muszą być skupione wokół nie więcej niż trzech głównych atrakcji/elementów pakietu/składowych, będących przedmiotem wsparcia w ramach projektu, stanowiących podstawę do tworzenia produktu sieciowego, które nie mogą obejmować infrastruktury noclegowej. Główne atrakcje/elementy pakietu/składowe projektu muszą być zlokalizowane w maksymalnie 3 miejscowościach.

 

Każdy projekt obejmuje łącznie:

 

  • inwestycje w spójną infrastrukturę produktów sieciowych
  • rozwój aplikacji i usług opartych na technologiach informacyjno-komunikacyjnych;
  • opracowanie i wdrożenie jednolitych standardów funkcjonowania i promocji produktu, w tym zakup usług o charakterze szkoleniowo-warsztatowym dla podmiotów realizujących przedsięwzięcie w zakresie przestrzegania tych standardów, a także wprowadzenia produktu na rynek.
  • Linki

    Ogłoszenie o naborze

    Dokumentacja konkursowa