Możliwości wykorzystania Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych

W ramach EFIS istnieje możliwość ubiegania się o wsparcie zarówno przez podmioty prywatne, jak i publiczne, w tym spółki z udziałem Skarbu Państwa. EFIS oferuje różnorodne formy wsparcia w postaci instrumentów zwrotnych, takich jak: gwarancje, kredyty, pożyczki, wykup udziałów. EFIS nie oferuje dotacji. Jego celem jest zapewnienie kapitału dla ryzykownych przedsięwzięć, w założeniu na lepszych warunkach niż rynkowe.

Finansowanie z EFIS udzielane jest na realizację różnorodnych celów inwestycyjnych, w tym m.in.:
·        rozwój infrastruktury transportowej, sprzętu transportowego i innowacyjnych technologii w dziedzinie transportu,
·        rozwój i wdrożenie technologii informacyjno-komunikacyjnych,
·        badania, rozwój i innowacje,
·        rozwój sektora energetycznego, w tym bezpieczeństwem dostaw energii, efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii,
·        ochrona środowiska i oszczędności zasobów naturalnych.

Wsparcie dla dużych projektów inwestycyjnych udzielane jest bezpośrednio przez Europejski Bank Inwestycyjny (EBI). Kwalifikują się inwestycje (lub programy inwestycyjne) o wartości powyżej 25 mln EUR oraz projekty o mniejszej wartości – gdy są to projekty innowacyjne. O wsparcie mogą się ubiegać projekty, które są gospodarczo rentowne, zgodne ze strategiami UE i są technicznie wykonalne. Wkład finansowy EBI wynosi maksymalnie 50% całkowitych kosztów inwestycyjnych.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie: http://www.mr.gov.pl/strony/zadania/plan-inwestycyjny-dla-europy/

Wszelkie zapytania prosimy kierować na adres poczty elektronicznej: planinwestycyjny@mr.gov.pl.

Kontakt: Sekretariat Platformy PPP

Departament Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (DPA)
Ministerstwo Rozwoju
Plac Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa
tel. (022) 273 79 50, fax. (022) 273 89 15

ppp@mr.gov.pl