Przebudowa z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 645 – ul Nowogrodzkiej

W dniu 30.04.2019 r.  odbył się odbiór końcowy zadania pn.: „Przebudowa z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 645 – ul Nowogrodzkiej w Łomży wraz z drogowymi obiektami inżynieryjnymi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku dł. 1633m od skrzyżowania z ul. Sikorskiego do granicy administracyjnej miasta.

Roboty wykonane zostały w czasie od dnia 06.02.2017 – 16.04.2019 zgodnie z zapisami  w dzienniku budowy  – tomy I-VII przez konsorcjum firm:  BIK-PROJEKT Sp. z o.o., ul. Poligonowa 32, 18-400 Łomża, – Lider Konsorcjum, Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego Sp. z o.o.  Sikorskiego 156, 18-400 Łomża.

Prace zostały wykonane zgodnie z Umową nr WIN.272.2.47.2017 z dnia 27.11.2017 r., oraz aneksami do umowy: nr. 1 z dnia 17.09.2018 r., nr. 2 z dnia 07.11.2018 r., nr. 3 z dnia 01.04.2019 r.

Zakres robót budowlanych obejmował:

– rozbudowę i przebudowę drogi wojewódzkiej nr 645 – ulicy Nowogrodzkiej od km 0+000,00 do km 1+633,00,

– przebudowę oraz budowę zjazdów indywidualnych i publicznych,

– przebudowę chodników i budowę ciągu pieszo-rowerowego,

– budowę i przebudowę dodatkowych pasów do skrętu lewo na ul. Kanarkową, Strzelców Kurpiowskich, Sięgacz ul. Nowogrodzkiej, Browarną oraz na stację paliw i zjazdy publiczne,

– budowę i przebudowę zatok autobusowych oraz pętli autobusowej,

– budowę przejść dla pieszych z wyspami azylu,

– przebudowę sieci energetycznej doziemnej i napowietrznej,

– budowę oświetlenia ulicy i przejść dla pieszych,

– przebudowę sieci telekomunikacyjnej doziemnej i napowietrznej,

– przebudowę sieci telekomunikacyjnej światłowodowej,

– przebudowę i budowę kanalizacji deszczowej,

– przebudowę sieci wodociągowej i sanitarnej,

– przebudowę mostu na rzece Łomżyczka oraz budowę kładki dla pieszych i rowerzystów,

– przebudowę przepustu na rzece Lepacka Struga,

Wykonawca na wykonane roboty udzielił gwarancji 60 miesięcy, która liczona jest od daty odbioru końcowego robót i zobowiązuje się do usuwania wszelkich wad stwierdzonych podczas przeglądów gwarancyjnych.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IV. Poprawa dostępności transportowej Działanie 4.1 Mobilność regionalna Poddziałanie 4.1.1 Mobilność regionalna.

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności transportowej regionu w ruchu drogowym.

Wartość projektu – 12.602.788,50 PLN

Wydatki kwalifikowane – 11.139.471,46 PLN

Wartość dofinansowania 85% –  9.468.550,71 PLN