Kreatywne pomysły młodzieży na biznes w Łomży

Dwadzieścia prac wpłynęło na konkurs „Mój pomysł na biznes – Zabiznesuj w Łomży”. Komisja konkursu na wczorajszym spotkaniu wybrała 10 najlepszych, które przeszły do II etapu.

W skład 12-osobowej komisji konkursowej oceniającej zgłoszone prace wchodzą przedstawiciele organizatora, Rady Gospodarczej, instytucji otoczenia biznesu, przedsiębiorców i promotorów przedsiębiorczości, uczelni wyższych oraz Młodzieżowej Rady Miejskiej. W czwartek 15 lutego 2024 r. odbyło się jej posiedzenie na którym podsumowano pierwszy etap konkursu.

Celem przedsięwzięcia jest pobudzanie przedsiębiorczości wśród młodych ludzi, zachęcenie ich do zakładania firm w Łomży oraz inspirowanie w nich kreatywności.

W ramach tegorocznej edycji konkursu wpłynęło 20 prac, z których 11 złożonych zostało przez uczestników indywidualnych, 5 przez zespoły dwuosobowe i 4 przez drużyny trzyosobowe. Największa liczba uczestników pochodzi z I Liceum Ogólnokształcącego, którego 11 uczniów złożyło 6 projektów. W przedsięwzięciu udział wzięli również przedstawiciele szkół:
– ZSWiO nr 7 – 4 projekty – 9 osób
– II LO – 4 projekty – 5 osób
– III LO – 3 projekty – 5 osób
– ZSMiO nr 5 – 2 projekty – 2 osoby
– ZSEiO nr 6 – 1 projekt – 1 osoba
W pierwszym etapie komisja oceniała wartość ekonomiczną pomysłów w oparciu o: oryginalność pomysłu, przejrzystość koncepcji, obiektywizm prognoz, innowacyjność projektu planowane finansowanie oraz zasięg pomysłu biznesowego. Do uzyskania było maksymalnie 50 punktów.

Po zsumowaniu punktów wszystkich członków komisji do kolejnego etapu zakwalifikowano pomysły o następujących kodach:

 • COP.7321.2.4.2024 “Odlotowy Pupil”
 • COP.7321.2.5.2024 “Dr. Animal”
 • COP.7321.2.8.2024 “Świat w Eko wymiarze”
 • COP.7321.2.9.2024 “Szlakiem tradycji i dziedzictwa kulturowo-historycznego”
 • COP.7321.2.12.2024 “Winylstacja _ food&silentparty”
 • COP.7321.2.14.2024 “Kartkingdom. Marzenia nabierają tempa”
 • COP.7321.2.15.2024 “Warsztaty psychologiczne dla młodzieży”
 • COP.7321.2.16.2024 “Elektrownia słoneczna + ładowarka do aut elektrycznych”
 • COP.7321.2.17.2024 “Rage room”
 • COP.7321.2.20.2024 “Aplikacja mobilna nad Narwią”

Uczestnicy zakwalifikowani do II etapu zostaną poinformowani o terminie spotkania. W jego trakcie zaprezentują swój pomysł, a komisja po przeprowadzeniu sesji pytań,  dokona oceny projektu w szczególności w oparciu o następujące kryteria: spójność oraz potencjał gospodarczy koncepcji, umiejętność i sposób prezentacji pomysłu. W tym etapie uczestnik również może uzyskać maksymalnie 50 pkt. Przyznawane pomysłom biznesowym punkty w obu etapach podlegają sumowaniu.

Uroczysta gala, podczas której nastąpi rozstrzygnięcie i wręczenie nagród obędzie się 4 kwietnia 2024 r. Do wygrania są vouchery o wartości 5500 zł, 3300 zł, 2000 zł odpowiednio za zajęcie I, II i III miejsca.

Warto przypomnieć, że prace przygotowawcze do konkursu „Mój pomysł na biznes – Zabiznesuj w Łomży”  trwały już od września 2023 r. – W szkołach promowana była inicjatywa, a na lekcjach przedsiębiorczości omawiano zagadnienia przydatne do sporządzenia biznesplanów. Etap przygotowawczy zakończyły warsztaty dla młodzieży w formie debat oksfordzkich, które pod hasłem „Lepszy własny biznes niż praca na etacie”  odbyły się w dniach 16-17 listopada 2023r., w I LO dla liceów oraz w „Mechaniaku” dla szkół technicznych. Na spotkaniach, które łącznie zgromadziły około 400 młodych ludzi, młodzież z zaangażowaniem debatowała czy lepiej mieć własny biznes czy pracę na etacie, a także mogła poznać opinie przedsiębiorców, którzy mówili o swoich doświadczeniach – przekazuje Małgorzata Puchała, kierownik Centrum Obsługi Przedsiębiorców Urzędu Miejskiego w Łomży. Nabór pomysłów został ogłoszony 1 grudnia 2023 r.  i do 31 stycznia 2024 zgłoszenia można było przesyłać do COP.

Konkurs realizowany jest przez Miasto Łomża na potrzeby Zadania pn. Konkurs dla młodych przedsiębiorców „Mój pomysł na biznes”  w projekcie „Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję”, w ramach Programu Rozwój Lokalny, finansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021.”

Business ideas of the youth of Lomza

Twenty works were submitted for the competition ‘My business idea – Do business in Lomza’. At yesterday’s meeting, the competition committee selected 10 of the best, which went on to the second stage.

The 12-member competition committee, which evaluates the submitted works, includes representatives of the organiser, the Economic Council, business environment institutions, entrepreneurs and entrepreneurship promoters, universities and the Youth City Council. On Thursday, the 15th of February, 2024, the committee held a meeting at which the first stage of the competition was summarised.

– The aim of the project is to stimulate entrepreneurship among young people, to encourage them to create businesses in Lomza and to inspire creativity in them – said Mayor Mariusz Chrzanowski, thanking the members of the competition committee for their work and involvement in the evaluation of the submitted works.

In this year’s edition, the competition has received 20 submissions, of which 11 were made by individual participants, five by teams of two and four by teams of three. The largest number of participants came from the I High School, whose 11 students submitted 6 projects. Among the participants were also representatives of the following schools:

 • the Complex of Veterinary and General Education Schools No. 7 – 4 projects – 9 persons
 • 2nd High School – 4 projects – 5 persons
 • 3rd High School – 3 projects – 5 persons
 • the Complex of Mechanical and General Education Schools No. 5 – 2 projects – 2 persons
 • the Complex of Economic and General Education Schools No. 6 – 1 project – 1 person.

In the first stage, the commission assessed the economic value of the ideas based on: the originality, the clarity of the concept, the objectivity of the forecasts, the innovativeness of the project, the planned financing and the scope of the business idea. A maximum of 50 points were to be obtained.

Once the scores of all committee members had been added up, the ideas with the following codes were qualified for the next stage:

 • COP.7321.2.4.2024 ‘Groovy Pet’ [pol. “Odlotowy Pupil”]
 • COP.7321.2.5.2024 ‘Dr. Animal’
 • COP.7321.2.8.2024 ‘World in an Eco Dimension’ [pol. “Świat w Eko wymiarze”]
 • COP.7321.2.9.2024 ‘On the trail of traditions and cultural-historical heritage’ [pol. “Szlakiem tradycji i dziedzictwa kulturowo-historycznego”]
 • COP.7321.2.12.2024 ‘Vinylstation _ food&silentparty’
 • COP.7321.2.14.2024 ‘Cartkingdom. Dreams are gaining momentum’ [pol. “Kartkingdom. Marzenia nabierają tempa”]
 • COP.7321.2.15.2024 ‘Psychological workshops for young people’ [pol. “Warsztaty psychologiczne dla młodzieży”]
 • COP.7321.2.16.2024 ‘Solar power station + charging station for electric cars’ [pol. “Elektrownia słoneczna + ładowarka do aut elektrycznych”]
 • COP.7321.2.17.2024 ‘Rage room’
 • COP.7321.2.20.2024 ‘Mobile application by the Narew River’ [pol. “Aplikacja mobilna nad Narwią’]

Those who qualified for the second stage will be informed of the date of the meeting. During the meeting, they will present their idea and the committee, after a Q&A session, will evaluate the project, particularly on the basis of the following criteria: coherence and economic potential of the concept, presentation skills and form. At this stage, the participant can also score a maximum of 50 points. The points awarded to business ideas in both stages will be totalled.

The award ceremony will take place on the 4th of April, 2024. Vouchers worth PLN 5,500, PLN 3,300 and PLN 2,000 will be awarded for the 1st, 2nd and 3rd place respectively.

It is worth to note that preparation work for the competition ‘My idea for business – Do business in Lomza’ had already been underway since September of 2023. – The initiative was promoted in schools and issues useful for drawing up business plans were discussed in entrepreneurship lessons. The preparation stage was completed with workshops for young people in the form of Oxford debates, which, under the slogan ‘It’s better to have your own business than to work for someone else’, took place on 16-17 November 2023, at the 1st High School for secondary schools and at the ‘Mechanic’ for technical schools. At the meetings, which brought together around 400 young people in total, the youth passionately debated whether it was better to have their own business or a salaried job, and were able to hear the opinions of entrepreneurs who spoke about their experiences – relays Małgorzata Puchała, Manager of the Entrepreneur Assistance Centre of the Lomza City Hall. The call for ideas was announced on the 1st of December, 2023 and applications could be sent to the Entrepreneur Service Centre until the 31st of January, 2024.

The competition is carried out by the City of Lomza for the Task entitled ‘Competition for Young Entrepreneurs “My Business Idea – Do Business in Lomza”’ in the project ‘Lomza – the City where I Live and Work’, within the framework of the Local Development Programme, financed by the Norwegian Financial Mechanism 2014-2021.