Przebudowa ul. Kamiennej

W dniu 20. 08. 2015 r. została odebrana inwestycja p/n „Przebudowa ulicy Kamiennej w Łomży.”

Prace wykonane zostały przez Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego Sp. z o. o. ul. Sikorskiego 156 w Łomży zgodnie z umową nr WIN.272.2.3.2015 z dnia 22. 04. 2015 r. która przewidywała termin zakończenia nie później niż 31. 08. 2015 r.

Roboty zostały wykonane w terminie od 29. 04. 2015 r. do 10. 08. 2015 r. zgodnie z zapisem w Dzienniku Budowy.

Zakres robót obejmował przebudowę odcinka ul. Kamiennej na drodze gminnej klasy D o długości 464,21 m. Ulica posiada parametry konstrukcji dla obciążenia ruchem KR3 i jest szerokości 6 m.

W ramach w/w zadania wykonano również:

– budowę chodników i zjazdów

– budowę fragmentu ścieżki rowerowej

– wykonanie zieleni drogowej

– budowę systemu drenażu pod jezdnią

– budowę kanalizacji deszczowej wraz z wpustami ulicznymi i przykanalikami

– budowę oświetlenia drogowego i przebudowę elementów istniejącej sieci elektrycznej

– budowę wodociągu, przebudowę hydrantów oraz przyłącza wodociągowego

– przebudowę sieci ciepłowniczej

– budowę kanału technologicznego dla sieci szerokopasmowej

– przebudowę sieci telefonicznej.

Koszt całkowity inwestycji wyniósł 1 249 275, 59 zł.

Wykonawca udzielił gwarancji na wykonane roboty do dnia 20. 08. 2020 r.

IMG_8074 IMG_8075 IMG_8076 IMG_8077 IMG_8078 IMG_8089