Rekultywacja gminnych składowisk odpadów komunalnych

W dniu 10.12.2015 r. odbył się  odbiór końcowy zadania:„Rekultywacja gminnych składowisk odpadów komunalnych województwa podlaskiego” Zadanie Nr 10 Miasto Łomża – miejscowość Czartoria Korytki Leśne (działka o numerze geodezyjnym 252; powierzchnia niecki składowiskowej 1,76 ha) realizowanych na podstawie Umowy WRF/POIS/1/2015 z dnia 01.10.2015 r.

Prace zostały wykonane przez  Przedsiębiorstwo Robót Elektrycznych i Budowlanych „MIPA” Leon Stankiewicz, 15-545 Białystok, ul. Ciołkowskiego 24

Zakres robót obejmował:      

Wykonanie rekultywacji na cele przyrodnicze kwatery nr 10 położonej na terenie składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Czartoria – Korytki Leśne gmina Miastkowo na działce o nr geod. 252 zgodnie z dokumentacją opracowaną przez: HYDROS Jacek Sawicki, 15 – 463 Białystok, ul. I Armii Wojska Polskiego 8 lok. 37.

– Roboty w zakresie rekultywacji technicznej obejmowały:

1) Odspajanie odpadów do rzędnych zaprezentowanych na przekrojach składowiska

2) Przemieszczanie, formowanie i jednoczesne zagęszczanie składowanych odpadów

3) Ujęcie i odprowadzenie gazów składowiskowych

4) Uszczelnienie czaszy składowiska warstwą izolacyjną, zabezpieczenie uszczelnienia i przykrycie terenu rekultywowanego warstwą okrywową

5) Rozłożenie warstwy wyrównawczej o grubości do 10 cm

6) Wykonanie siedmiu nowych studni odgazowujących, rurociągów łączących PE SDR 17,6 oraz kolektora (studzienki) zbiorczej

7) Wykonania warstwy drenażowej/odwadniającej

8) Montaż reperów kontrolnych

9) Wykonanie dokumentacji powykonawczej.

– Roboty w zakresie rekultywacji biologicznej:

1) Rekultywacja biologiczna składowiska ma na celu wprowadzenie na powierzchnię kwatery roślinności, która ograniczy szkodliwy wpływ obiektu na środowisko.

2) Stworzenie warstwy glebotwórczej stanowiącej siedlisko dla roślin, które stanowić będą podstawową ochronę rekultywowanego obiektu,

3) Stabilizacja warstwy glebotwórczej oraz zabezpieczenia jej przed erozją wodną i wietrzną z jednoczesnym nadaniem odpowiednich walorów estetycznych oraz krajobrazowych,

4) Inicjowanie i stymulowanie procesów glebotwórczych,

5) Wytworzenie roślinności zadarniającej,

6) Pochłanianie wód opadowych w strefie korzeniowej roślin, zwiększenie parowania terenowego,

7) Utworzenie strefy fitosanitacyjnej dla wód spływowych.

Roboty zostały wykonane w terminie do 30.11.2015 r.

Wartość robót według umowy wyniosła brutto 885 475, 77 zł.

W ramach tego zadania wykonana została również ścieżka edukacyjna na działkach nr 252 i 253, realizowanych na podstawie umowy WRF/POIS/2/2015 z dnia 17.12.2015 r.

Zakres wykonanych robót obejmował:

– wykonanie ścieżki edukacyjnej o długości 300 m, szer. 1,5 m z nawierzchni żwirowej,

– wykonanie i posadowienie 5 tablic informacyjnych o wymiarach 150×100 cm zgodnie z Projektem Budowlanym „Budowa ścieżki edukacyjnej wraz z instalacją tablic edukacyjno informacyjnych na dz. nr ew. gr. 252 i 253 obręb 0002 Czartorii, gm. Miastkowo”, Hydros Jacek Sawicki Firma konsultingowo – projektowa.

Wartość robót według umowy wyniosła brutto 32 998,00 zł.

Oba zadania były dofinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach umowy o dofinansowanie nr POIS.02.01.00-00-001/08-00.20151106_142242 20151106_142608 DSC_0048 DSC_0055 DSC_0067 DSC_0068 DSC_0069 DSC_0071 DSC_0074 IMG_8052 IMG_8053 IMG_8054 IMG_8055 IMG_8056 IMG_8057 IMG_8058 IMG_8059 IMG_8214 IMG_8215 IMG_8217 IMG_8218 IMG_8219 P1070472 P1070477 Przechwytywanie