Fundusze dla osób planujących założenie działalności gospodarczej – SPÓŁDZIELNIE SOCJALNE

Spółdzielnie socjalne

Czym są spółdzielnie socjalne?
Spółdzielnia jest dobrowolnym zrzeszeniem nieograniczonej liczby osób, o zmiennym składzie osobowym i zmiennym funduszu udziałowym, które w interesie swoich członków prowadzi wspólną działalność gospodarczą.
Ustawa Prawo Spółdzielcze z dnia 16 września 1982.
Założycielami i członkami spółdzielni socjalnej mogą być :
  • Osoby niepełnosprawne – w rozumieniu art. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Pozostałe osoby:
  • Inne osoby niż wskazane w ust. 1 o ile liczba tych osób. Nie stanowi 50% ogólnej liczby założycieli;
  • Organizacje pozarządowe w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, jednostki samorządu terytorialnego;
  • Kościelne osoby prawne.
Przedmiot działalności
Przedmiotem działalności spółdzielni socjalnej jest prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa w oparciu o osobistą pracę członków.
Spółdzielnia socjalna działa na rzecz:
  • społecznej reintegracji jej członków przez co należy rozumieć działania mające na celu odbudowanie i podtrzymanie umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu;
  • zawodowej reintegracji jej członków przez co należy rozumieć działania mające na celu odbudowanie i podtrzymanie zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy;
– a działania te nie są wykonywane w ramach prowadzonej przez spółdzielnię socjalną działalności gospodarczej.
Działalność spółdzielni socjalnej może zostać wsparta ze środków budżetu państwa lub środków budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności poprzez:
  • Dotacje
  • Pożyczki
  • Poręczenia
  • Usługi lub doradztwo w zakresie finansowym, księgowym, ekonomicznym, prawnym i marketingowym.
Ogólnopolski Katalog Spółdzielni Socjalnych www.spoldzielniesocjalne.org