Przebudowa i rozbudowa budynku Filharmonii Kameralnej – II etap

W dniu 31.05.2016 r.  przekazano plac pod realizację zadania: „Przebudowa i rozbudowa budynku Filharmonii Kameralnej – II etap”.

Wykonawcą jest  MERX Sp. z o.o.,  15 – 066 Białystok,  ul. Bukowskiego 1/40.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie stanu surowego zamkniętego  rozbudowy i przebudowy części widowiskowej budynku Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w Łomży znajdującego się przy ul. Nowa 2 w Łomży, zgodnie z decyzją nr 204/13 z dnia 12.09.2013 r. wydaną przez Prezydenta Miasta Łomża. – z wyłączeniem już zrealizowanego I etapu robót na podstawie Projektu Budowlanego oraz Projektu Wykonawczego autorstwa SOUND & SPACE Pracowni Projektowania Architektury i Akustyki Robert Lebioda, 60 – 682 Poznań, ul. Biegańskiego 61 A.

Budynek znajduje się na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków m. Łomża jako działka nr  11060/7 o pow. 3 428 m2.

Dane techniczne budynku:

1) powierzchnia użytkowa – 1649,4 m2

2) powierzchnia zabudowy istn. – 1228,05 m2

3) powierzchnia projektowanej rozbudowy w tym etapie: 69,5 m2,

3) kubatura – 13 688,9  m3

4) wymiary zewnętrzne: 48 x 46  x 17 m (maks. wys.)

Budynek sali widowiskowej składa się z dwóch parterowych sal oraz trzykondygnacyjnej części administracyjno – biurowej. Zrealizowano go na początku lat 80 – tych ubiegłego wieku jako wolnostojący połączony z sąsiednim budynkiem łącznikiem komunikacyjnym. Ściany nadziemia jednowarstwowe, murowane z ceramicznych elementów drobnowymiarowych, zewnętrzne obłożone elewacyjną okładziną z kamienia. Całość konstrukcji wzmacnia układ wieńców i rdzeni żelbetowych.

W dniu 30.12.2015r. Miasto Łomża zawarło umowę o dofinansowanie ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku Filharmonii Kameralnej im. W. Lutosławskiego w Łomży – II etap”. Z Funduszu Promocji Kultury zostanie przeznaczony 1 mln zł dotacji na przedmiotową inwestycję.

logo

Przedmiotem inwestycji jest drugi etap prac – wykonanie tzw. stanu surowego zamkniętego. Koszt całego etapu zgodnie z aktualnymi kosztorysami wynosi 2 003 654,60 zł brutto. Etap ten miałby obejmować wykonanie: robót budowlanych (rozbiórki, roboty ziemne, fundamenty, posadzki, tynki, stolarka, dach, dźwig osobowy), roboty sanitarne (kanalizacja sanitarna, drenaż), roboty elektryczne (okablowanie, instalacje, kanalizacja teletechniczna).

Głównym celem inwestycji jest poprawa stanu infrastruktury kultury poprzez przystosowanie siedziby Filharmonii Kameralnej do prowadzenia działalności kulturalnej.

Stan zaawansowania robót w dniu 03.08.2016 r. jest następujący:

Zakończono roboty rozbiórkowe pokrycia dachu, wejścia głównego, posadzek oraz stolarki i sceny. Rozpoczęto wykonywanie wykopów wewnątrz obiektu pod fundamenty ścian oporowych. Rozpoczęto również wykonywanie wejścia głównego wraz z platformą dla osób niepełnosprawnych. Wykonano także zaplanowane zamórowania otworów drzwiowych.

IMG_9161 IMG_9162 IMG_9163 IMG_9164 IMG_9165 IMG_9166IMG_9167  IMG_9169 IMG_9170IMG_9377IMG_9378IMG_9379