Podatki i opłaty lokalne

Lokalne podatki i opłaty

Budżet miasta na rok 2021 r.

Stawki podatku od nieruchomości

 • grunty działalność gospodarcza - 0.80 zł /m2
 • grunty pod jeziorami – 4,5 zł od 1ha powierzchni
 • pozostałe grunty - 0.28 zł /m2
 • grunty niezabudowane objęte obszarem rewitalizacji – 2,95 zł /m2
 • budynki mieszkalne - 0.69 /m2
 • budynki związane z działalnością gospodarczą - 21.67 zł /m2
 • budynki związane z kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,08 zł /m2
 • budynki służby zdrowia - 4.44 zł /m2
 • pozostałe budynki – 6,94 zł /m2
 • budowle - 2% wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
 • Pełna treść uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021

Istnieje możliwość zwolnienia z podatku od nieruchomości do 6 lat na podstawie uchwały Rady Miejskiej Łomży Nr 349/XXXIV/21 z dnia 27 stycznia 2021 r.

Stawki podatku od środków transportowych

od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej:

 • powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 696,00 zł;
 • powyżej 5,5 ton do 7 ton włącznie – 810,00 zł;
 • powyżej 7 ton do 9 ton włącznie – 979,00 zł;
 • powyżej 9 ton do poniżej 12 ton – 1 112,00 zł;
 • od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi  dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia – od 1 254 zł (stawki określone w załączniku Nr 1 do uchwały)
 • od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 1 673,00 zł;
 • od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów i rodzaju zawieszenia – od 1 953 zł (stawki określone w załączniku Nr 2 do uchwały;
 • od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów i rodzaju zawieszenia – od 417 zł (stawki określone w załączniku Nr 3 do uchwały;
 • od autobusów, o których mowa w art. 8 pkt. 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o ilości miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:
 • mniejszej niż 22 miejsca - 972,00 zł;
 • równej lub wyższej niż 22 miejsca – 1 990,00 zł.
 • Pełna treść uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2021 rok

Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

 • Cena za dostarczoną wodę:
 • gospodarstwa domowe 2,84 zł/m3 netto
 • pozostali odbiorcy wody 2,91 zł/m3 netto
 • Cena za odprowadzanie ścieków 5,40 zł/m3 netto
 • Stawka opłaty abonamentowej za dostawę wody 5,00 zł/m-c/odbiorca/dostawca netto
 • Stawka opłaty abonamentowej odprowadzania ścieków 5,00 zł/m-c/odbiorca/dostawca netto

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta Łomża na okres 3 lat (do kwietnia 2021 r.)