Podatki i opłaty lokalne

Budżet miasta na rok 2017 r.

Planowane dochody (w zł) – 341 239 342
Planowane wydatki (w zł) – 356 813 662
Pełna treść uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Łomża na rok 2017

Stawki podatku od nieruchomości

 • grunty działalność gospodarcza - 0.80 zł /m2
 • grunty pod jeziorami – 4,5 zł od 1ha powierzchni
 • pozostałe grunty - 0.28 zł /m2
 • grunty niezabudowane objęte obszarem rewitalizacji – 2,95 zł /m2
 • budynki mieszkalne - 0.69 /m2
 • budynki związane z działalnością gospodarczą - 21.67 zł /m2
 • budynki związane z kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,08 zł /m2
 • budynki służby zdrowia - 4.44 zł /m2
 • pozostałe budynki – 6,94 zł /m2
 • budowle - 2% wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

Pełna treść uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017

Stawki podatku od środków transportowych

         od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej:

 • powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 696,00 zł;
 • powyżej 5,5 ton do 7 ton włącznie – 810,00 zł;
 • powyżej 7 ton do 9 ton włącznie – 979,00 zł;
 • powyżej 9 ton do poniżej 12 ton – 1 112,00 zł;                                                                                                                                                                                                                       
 • od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi  dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia – od 1 254 zł (stawki określone w załączniku Nr 1 do uchwały)
 • od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 673,00 zł;
 • od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów i rodzaju zawieszenia – od 1 953 zł (stawki określone w załączniku Nr 2 do uchwały;
 • od przyczep i naczep które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego – 417,00 zł;
 • od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów i rodzaju zawieszenia – od 417 zł (stawki określone w załączniku Nr 3 do uchwały;
 • od autobusów, o których mowa w art. 8 pkt. 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o ilości miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:
 • mniejszej niż 22 miejsca - 972,00 zł;
 • równej lub wyższej niż 22 miejsca – 990,00 zł.

Pełna treść uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok

Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

 • Cena za dostarczoną wodę:
 • gospodarstwa domowe 2,84 zł/m3 netto
 • pozostali odbiorcy wody 2,91 zł/m3 netto
 • Cena za odprowadzanie ścieków 5,15 zł/m3 netto
 • Stawka opłaty abonamentowej za dostawę wody 5,00 zł/m-c/odbiorca/dostawca netto
 • Stawka opłaty abonamentowej odprowadzania ścieków 5,00 zł/m-c/odbiorca/dostawca netto

Pełna treść uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta Łomża i na terenie Gminy Piątnica