Podatki i opłaty lokalne

Lokalne podatki i opłaty

Budżet miasta na rok 2022 r.

Stawki podatku od nieruchomości

 • grunty działalność gospodarcza - 0,97 zł /m2
 • grunty pod jeziorami – 4,97 zł od 1ha powierzchni
 • pozostałe grunty - 0.37 zł /m2
 • grunty niezabudowane objęte obszarem rewitalizacji – 3,26 zł /m2
 • budynki mieszkalne - 0,78 /m2
 • budynki związane z działalnością gospodarczą - 22,69 zł /m2
 • budynki związane z kwalifikowanym materiałem siewnym – 11,40 zł /m2
 • budynki służby zdrowia - 5,05 zł /m2
 • pozostałe budynki – 7,25 zł /m2
 • budowle - 2% wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
 • Pełna treść uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2022

Miasto oferuje możliwość zwolnienia z podatku od nieruchomości do 3 lat na podstawie uchwały Rady Miejskiej Łomży nr 458/L/22   z dnia 23.02.2022 r.

Stawki podatku od środków transportowych

od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej:

 • powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 696,00 zł;
 • powyżej 5,5 ton do 7 ton włącznie – 810,00 zł;
 • powyżej 7 ton do 9 ton włącznie – 979,00 zł;
 • powyżej 9 ton do poniżej 12 ton – 1 112,00 zł;
 • od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi  dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia – od 1 254 zł;
 • od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 1 673,00 zł;
 • od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów i rodzaju zawieszenia – od 1 953 zł ;
 • od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów i rodzaju zawieszenia – od 417 zł ;
 • od autobusów, o których mowa w art. 8 pkt. 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o ilości miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:
 • mniejszej niż 22 miejsca - 972,00 zł;
 • równej lub wyższej niż 22 miejsca – 1 990,00 zł.
 • Pełna treść uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2022 rok

Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

 • Cena za dostarczoną wodę:
 • gospodarstwa domowe  3,09 zł/m3 netto
 • pozostali odbiorcy wody 3,11 zł/m3 netto
 • Cena za odprowadzanie ścieków 5,61 zł/m3 netto
 • Stawka opłaty abonamentowej za dostawę wody 5,90 zł/m-c/odbiorca/dostawca netto
 • Stawka opłaty abonamentowej odprowadzania ścieków 5,90 zł/m-c/odbiorca/dostawca netto

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta Łomża